شرح منامیه | š.-e manāmīya(عرفان و تصوف)

مجدالاشراف ، محمد بن ابوالقاسم ، 1246؟ - 1331 ؟ قمری
majd-ol-ašrāf, mohammad ebn-e ab-ol-qāsem (1831 - 1913)


مرآه الکاملین | mer’āt-ol kāmelīn(عرفان و تصوف)

مجدالاشراف ، محمد بن ابوالقاسم ، 1246؟ - 1331 ؟ قمری
majd-ol-ašrāf, mohammad ebn-e ab-ol-qāsem(1831 - 1913)


خلاصه الذهب | xulāṣat-uḏ ḏahab(عرفان و تصوف)

مجدالاشراف ، محمد بن ابوالقاسم ، 1246؟ - 1331 ؟ قمری
majd-ol-ašrāf, mohammad ebn-e ab-ol-qāsem (1831 - 1913)


شمسیه ظهوریه | šamsīye-ye zohūrīye(عرفان و تصوف)

مجدالاشراف ، محمد بن ابوالقاسم ، 1246؟ - 1331؟ قمری
majd-ol-ašrāf, mohammad ebn-e ab-ol-qāsem (1831 - 1913)


حدیث مفضل (ترجمه ) | hadīs-e mofazzal (t.)(کلام و اعتقادات)

مجدالاشراف ، محمد بن ابوالقاسم ، 1246؟ - 1331 ؟ قمری
majd-ol-ašrāf, mohammad ebn-e ab-ol-qāsem (1831 - 1913)


حضرات خمسه = القنوتیه | hazarāt-e xamse = al-qunūtīya(عرفان و تصوف)

مجدالاشراف ، محمد بن ابوالقاسم ، 1246؟ - 1331؟ قمری
majd-ol-ašrāf, mohammad ebn-e ab-ol-qāsem (1831 - 1913)


تشکر نعمت شش جهتی مظفریه | tašakkor-e ne‘mat-e šeš jahatī-ye mozaffarīye(تاریخ)

مجدالاشراف ، محمد بن ابوالقاسم ، 1246؟ - 1331؟ قمری
majd-ol-ašrāf, mohammad ebn-e ab-ol-qāsem (1831 - 1913)


دیوان مجد همگر | d.-e majd-e hamgar(شعر)

مجد همگر، مجد الدین بن احمد، 607 - 686 قمری
majd-e hamgar, majd-od-dīn ebn-e ahmad (1211 - 1288)


داستان اشرف خان حاکم عربستان | dāstān-e ašraf xān hākem-e ‘arabestān(داستان)

معیرالممالک ، دوست محمد بن دوستعلی ، 1273 - 1331 قمری
mo‘ayyer-ol-mamālek, dūst mohammad ebn-e dūst‘alī (1857 - 1913)


الاحکام و شوونها و اطوارها | al-aḥkām wa šu’ūn-u-hā wa aṭwār-u-hā(فقه)

کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا، 1913 میلادی
kāšef-ol qatā’، ‘alī ben mohammad rezā (1913 - )