الشرط ضمن العقد | aš-šart-u ḍimn-al-‘aqd(فقه)

محلاتی ، عبدالحسین بن علی ، 1270 - 1323 قمری
mahallātī, ‘abd-ol-hoseyn ebn-e ‘alī (1854 - 1905)


مسافه السفر | masāfat-us safar(فقه)

محلاتی ، عبدالحسین بن علی ، 1270 - 1323 قمری
mahallātī, ‘abd-ol-hoseyn ebn-e ‘alī (1854 - 1905)

ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺪﺭ ﻣﺴﺎﻓ ﺖﻫﺎﻱ ﺷ ﺶﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺪ ﺳﻔﺮ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ، ﭼﻮﻥ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭ ﻓﺮﺳﺦ ﻭ ﺑﺮﻳﺪ

رضوان | rezvān(ادبیات)

میرزا آقا خان کرمانی ، عبدالحسین ، 1270 - 1314 ؟ قمری
mīrzā āqā xān-e kermānī, ‘abd-ol-hoseyn (1854 - 1897)


قهوه خانه سورت = جنگ هفتاد و دو ملت | qahve-xāne-ye sūre = jang-e haftād-o va do mellat(داستان)

میرزا آقاخان کرمانی ، عبدالحسین ،1270 - 1314؟قمری
mīrzā āqā xān-e kermānī, ‘abd-ol-hoseyn (1854 - 1897)


مجمع الفوائد | majma‘-ol favā’ed(متفرقه)

محلاتی ، سیف الدین محمود، ق 14 قمری
mahallātī, sayf-od-dīn mahmūd ( - 20c)


جنگ | jong(گوناگون)

محلاتی غروی ، محمد بن اسماعیل ، 1290 - 1337قمری
mahallātī qaravī, mohammad ebn-e esmā‘īl (1873 - 1919)


دیوان غبار همدانی | d.-e qobār-e hamadānī(شعر)

غبار همدانی ، حسین بن رضا، 1270 - 1322 قمری
qobār-e hamadānī, hoseyn ebn-e rezā (1854 - 1904)


صد خطابه = مکاتیب = سه مکتوب جلال الدوله به کمال الدوله | sad xetābe = makātīb = se maktūb-e jalāl-od-dowle be kamāl-od-dowle(نامه نگاری ، حکومت و سیاست)

میرزا آقاخان کرمانی ، عبدالحسین ،1270 - 1314؟قمری
mīrzā āqā xān-e kermānī, ‘abd-ol-hoseyn (1854 - 1897)


صد خطابه = مکاتیب = سه مکتوب جلال الدوله به کمال الدوله | sad xetābe = makātīb = se maktūb-e jalāl-od-dowle be kamāl-od-dowle(نامه نگاری ، حکومت و سیاست)

میرزا آقاخان کرمانی ، عبدالحسین ،1270 - 1314؟قمری
mīrzā āqā xān-e kermānī, ‘abd-ol-hoseyn (1854 - 1897)


تاریخ جنگ روس و عثمانی (ترجمه ) | tārīx-e jang-e rūs va ‘osmānī (t.)(تاریخ)

محلاتی ، محمد کاظم بن احمد، 1250 - 1313 قمری
mahallātī, mohammad kāzem ebn-e ahmad (1835- 1896)