مفاتیح الرموز و مقلاد الکنوز = مفتاح الرموز و مقلاد الکنوز | mafātīh-or romūz va meqlād-ol konūz = meftāh-or romūz va meqlād-ol konūz(کیمیا)

غریب کرمانی ، حسن بن زاهد، ق 8 قمری
qarīb-e kermānī, hasan ebn-e zāhed (- 14c)


مفتاح الکنوز فی الرموز | meftāh-ol konūz fe-r romūz(رمل)

طبسی ، حسن بن عمر، ق 8 قمری
tabasī, hasan ebn-e ‘omar(- 14c)


کنز الرموز = کنوز الرموز = کنز النصایح | kanz-or romūz = konūz-or romūz = kanz-on nasāyeh(اخلاق)

فاضل سلماسی
fāzel salmāsī


کنوز الرموز = کنز الرموز = کنز النصایح | konūz-or romūz = kanz-or romūz = kanz-on nasāyeh(اخلاق)مفتاح الفتوح و رموز الکنوز | meftāh-ol fotūh va romūz-ol konūz(شرح دعا)

نیریزی ، قطب الدین محمد، 1100 - 1173 قمری
neyrīzī, qotb-od-dīn mohammad (1689 - 1760)


کنوز الاسرار و رموز الاحرار | konūz-ol asrār va romūz-ol ahrār(عرفان و تصوف ، شعر)

نطنزی ، محمود بن علی ، - 735 قمری
natanzī, mahmūd ebn-e ‘alī(- 1335)


کشف الکنوز فی الاستکشاف عن الرموز | kašf-ol konūz fe-l estekšāf ‘an-er romūz(شرح حدیث)

لاهیجی ، محمد بن زین العابدین ، ق 13 قمری
lāhījī, mohammad ebn-e zayn-ol-‘ābedīn(- 19c)


الکنوز الودیعه من رموز الذریعه = الذریعه الی مکارم الشریعه (ترجمه ) | al-konūz-ol vadī‘a men romūz-ez zarī‘a = az-zarī‘a elā makārem-eš šarī‘a (t.)(اخلاق)

ابن ظافر، ابن شمس الدین حسن ، ق 8 قمری
ebn-e zāfer, ebn-e-šams-od-dīn hasan(- 14c)


الکنوز الودیعه من رموز الذریعه = الذریعه الی مکارم الشریعه (ترجمه ) | al-konūz-ol vadī‘a men romūz-ez zarī‘a = az-zarī‘a elā makārem-eš šarī‘a (t.)(اخلاق)

ابن ظافر، ابن شمس الدین حسن ، ق 8 قمری
ebn-e zāfer, ebn-e-šams-od-dīn hasan(- 14c)


کنوز خورشید هدایت = کنوز مفاتیح اسرار حکمت | konūz-e xoršīd-e hedāyat = konūz-e mafātīh-e asrār-e hekmat(کیمیا)

احمد شاه حکیم ، احمد بن حسین
ahmad šāh hakīm, ahmad ebn-e hoseyn