دلیل السائرین الی زیاره حبیب رب العالمین | dalīl-us sā’irīn ilā zīyārat-i ḥabīb-i rabb-il ‘ālamīn()

مدنی ، حسن بن محمد، ق 11 قمری
madanī, hasan ebn-e mohammad (- 17c)


نصایح | nasāyeh(اخلاق)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، ق 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam (- 17c)


منشات | monša’āt(نامه نگاری)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، ق 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam(- 17c)


شرح دعاء مکارم الاخلاق | š.-u do‘ā’-i makārim-il-axlāq(شرح حدیث)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643 - 1707)


وقعه الجمل | waq‘at-ul jamal(تاریخ اسلام)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، قرن 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam( - 17c)


وصله الکلمه باعاریب البسمله | waṣlat-ul kalama bi-a‘ārīb-il basmala(نحو)

مدنی حنفی ، احمد بن علی ، ق 12 قمری
madanī hanafī, ahmad ebn-e ‘alī( - 18c)


حقوق مدنی عقود و تعهدات | hoqūq-e madanī-ye ‘oqūd va ta‘ahhodāt(حقوق)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
Dādbaxš, mohammad ( - 20c)


هدایه الدین فی قمع المعتدین | hedāyat-od dīn fī qama‘-il mu‘tadīn(کلام و اعتقادات)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، ق 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam(- 17c)


انوار الربیع فی انواع البدیع | anwār-ur rabī‘ fī anwā‘-il badī‘(بدیع)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643-1707)


انوار الربیع فی انواع البدیع | anwār-ur rabī‘ fī anwā‘-il badī‘(بدیع)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643-1707)