الدعاء | ad-du‘ā’(حدیث)

کوفی ، محمد بن فضیل ، - 195 قمری
kūfī, mohammad ebn-e fazīl (- 812)


تفسیر القرآن الکریم = تفسیر فرات کوفی | tafsīr-ul qur’ān-il karīm = tafsīr-e forāt-e kūfī(تفسیر)

کوفی ، فرات بن ابراهیم ، - 307 قمری
kūfī, forāt ebn-e ebrāhīm (- 920)


تفسیر القرآن الکریم = تفسیر فرات کوفی | tafsīr-ul qur’ān-il karīm = tafsīr-e forāt-e kūfī(تفسیر)

کوفی ، فرات بن ابراهیم ، - 307 قمری
kūfī, forāt ebn-e ebrāhīm (- 920)


تفسیر القرآن الکریم = تفسیر فرات کوفی | tafsīr-ul qur’ān-il karīm = tafsīr-e forāt-e kūfī(تفسیر)

کوفی ، فرات بن ابراهیم ، - 307 قمری
kūfī, forāt ebn-e ebrāhīm (- 920)


نهایه المطالب فی نظم کافیه ابن الحاجب | nihāyat-ul maṭālib fī naẓm-i kāfīyat-i ibn-il ḥājib(نحو، شعر)

مضری کوفی ، محمد بن عبداالله، ق 8 قمری
mozerrī kūfī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 14c)


الاستغاثه فی بدع الثلاثه = کتاب البدع = البدع المحدثه = الاغاثه | istiġāṯa fī bida‘-iṯ ṯalāṯa = k.-ul bida‘ = al-bida‘-ul muḥaddiṯa = al-iġāṯa(کلام و اعتقادات)

کوفی ، علی بن احمد، - 352 قمری
kūfī, ‘alī ebn-e ahmad (- 964)


الاستغاثه فی بدع الثلاثه = کتاب البدع = البدع المحدثه = الاغاثه | istiġāṯa fī bida‘-iṯ ṯalāṯa = k.-ul bida‘ = al-bida‘-ul muḥaddiṯa = al-iġāṯa(کلام و اعتقادات)

کوفی ، علی بن احمد، - 352 قمری
kūfī, ‘alī ebn-e ahmad (- 964)


اصل سلام بن ابی عمره = کتاب سلام بن ابی عمره | aṣl-u salām-i-bn-i abī ‘umra = k.-u salām-i-bn-i abī ‘umra(حدیث)

خراسانی کوفی ، سلام بن ابی عمره ، ق 3 قمری
xorāsānī-ye kūfī, salām ebn-e abī ‘omre (- 9c)


دو یادداشت از محمد حسین بن مصطفی همدانی و محمد صادق بن محمد تقی حسینی | do yāddāšt az mohammad hoseyn ebn-e mostafā hamadānī va mohammad sādeq ebn-e mohammad taqī- ye hoseynī(متفرقه)هدیه القاصر الی مولاه محمد الباقر | hedyat-ol qāser elā mawlāh mohammad-il bāqer(تاریخ معصومین)

مدرس یزدی ، محمد علی بن محمد، 1193 - 1265 قمری
modarres-e yazdī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad (1779 - 1849)