ریاض الاحزان و حدائق الاشجان | rīyāḍ-ul aḥzān wa ḥadā’iq-ul ašjān(تاریخ معصومین)

کردی قزوینی ، محمد حسن بن شعبان ، ق 14 قمری
kordī qazvīnī, mohammad hasan ebn-e ša‘bān (- 20c)


اعمال ماه های رجب شعبان رمضان | a‘māl-e māh-hā-ye rajab ša‘bān ramazān(دعا)فضائل شهر شعبان | faḍā’il-u šahr-i ša‘bān(حدیث)

شیخ صدوق ، محمد بن علی ، 311؟ - 381 قمری
šeyx-e sadūq, mohammad ebn-e ‘alī (924 - 992)


فضائل شهر شعبان | faḍā’il-u šahr-i ša‘bān(حدیث)

شیخ صدوق ، محمد بن علی ، 311؟ - 381 قمری
šeyx-e sadūq, mohammad ebn-e ‘alī (924 - 992)


شرح گلستان السعدی | š.-u golestān-is-sa‘dī(ادبیات)

سروری ، مصطفی بن شعبان ، 897 - 969 ؟ قمری
sarvarī, mostafā ebn-e ša‘bān (1492 - 1562)


کفایه المعانی فی نظم حرف المعانی = معانی حروف | kifāyat-ul ma‘ānī fī naẓm-i ḥarf-il ma‘ānī = ma‘āni ḥurūf(نحو، شعر)

بیتوشی کردی ، عبداالله بن محمد، 1161 - 1221 قمری
beytūšī kordī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad(1748 - 1806)


حاشیه حاشیه آداب البحث | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i ādāb-il baḥṯ(منطق)

کردی حسین آبادی ، محمد بن حسین
kordī hoseyn ābādī, mohammad ben hoseyn


وقتیه | vaqtīyye(فقه)

قزوینی ، محمد بن حسن ، - 1096 قمری
qazvīnī, mohammad ebn-e hasan( - 1685)


مولودیه | mawlūdīye(تقویم ، آداب و سنن)

قزوینی ، محمد بن حسن ، - 1096 قمری
qazvīnī, mohammad ebn-e hasan(- 1685)


تبیان القواعد النحویه فی شرح الهدایه المهدیه | tibyān-ul qawā‘id-in naḥwīyya fī š.-il hidāyat-il mahdīyya(نحو)

قزوینی ، حسن بن محمد، ق 13 قمری
qazvīnī, hasan ebn-e mohammad (-19c)