النزهه الاثنی عشریه | an-nozhat-ol esnā ‘ašarīye(کلام و اعتقادات)

کشمیری دهلوی ، محمد بن عنایت احمد، - 1235 قمری
kešmīrī dehlavī,mohammad ebn-e ‘enāyat ahmad(- 1820)


الوریقات المحضره | al-warīqāt-ul muḥa۴۴ara(فقه)

زنجانی ، احمد بن عنایت االله، 1308 - 1393 قمری
zanjānī, ahmad ebn-e ‘enāyat-ol-lāh (1891 - 1973)


تحفه اثنی عشریه = نصیحه المومنین و فضیحه الشیاطین | tohfe-ye esnā ‘ašarīye = nasīhat-ol mo’menīn va fazīhat-oš šayātīn(کلام و اعتقادات)

دهلوی ، عبدالعزیز بن احمد، 1159 - 1239 قمری
dehlavī, ‘abd-ol-‘azīz ebn-e ahmad (1746-1824)


دهلی کی مسلمانون کی رسمین (آداب مسلمانان دهلی ) | dehlī kī mosalmānūn kī rasmīn (ādāb-e mosalmānān-e dehlī)(آداب و سنن)

دهلوی ، احمد
Dehlavī, ahmad


مجموعه | majmū‘e(متفرقه)

زنجانی ، عبدالواسع بن محمد، 1235 - 1291 قمری
zanjānī,‘abd-ol-vāse‘ ebn-e mohammad (1820 - 1874)


بحر الفاظ | bahr-e alfāz(ادبیات)

ناطق اصفهانی ، محمد صادق ، - 1235 ؟ قمری
nāteq-e esfahānī, mohammad sādeq (- 1820)


الاجتهاد و التقلید | al-ijtihād wa-t taqlīd(اصول فقه)

زنجانی ، عبدالواسع بن محمد، 1235 - 1291 قمری
zanjānī, ‘abd-ol-vāse‘-e-bn-e mohammad (1820 - 1874)


میزان الانساب | mīzān-ol ansāb(تاریخ)

خوانساری ، محمد هاشم بن زین العابدین ، 1235 - 1318 قمری
xānsārī , mohammad hāšem ebn-e zeyn-ol-‘ābedīn (1820 - 1901)


کتاب گل | k.-e gol(گیاه شناسی)

کشمیری ، محمد صادق
kešmīrī,mohammad sādeq


تکمله هندی | takmele-ye hendī(طب)

دهلوی ، اهل االله بن عبد الرحیم ، - 1193 قمری
dehlavī, ahl-o-llāh ebn-e ‘abd-or-rahīm (- 1779)