رسائل العشره | rasā’il-ul-‘ašra(اصول فقه)

کرمانی ، محمد علی بن محمد حسین ، - 1380 قمری
kermānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad hoseyn (- 1961)


تقریرات الاصول | taqrīrāt-ul usūl(اصول فقه)

کرمانی ، محمد علی بن محمد حسین ، - 1380 قمری
kermānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad hoseyn (- 1961)


المهور | al-muhūr(فقه)

طباطبائی بروجردی ، محمد حسین ، 1291 - 1380 قمری
tabātabā’ī borūjerdī, mohammad hoseyn (1874 - 1961)


الاعتقادات | al-e‘teqādāt(کلام و اعتقادات)

طباطبائی بروجردی ، محمد حسین ، 1253 - 1340 شمسی
tabātabā’ī borūjerdī, mohammad hoseyn (1874-1961)


طبقات الرواه | tabaqāt-or ruwāt(رجال)

طباطبائی بروجردی ، محمد حسین ،1253 - 1340 شمسی
tabātabā’ī borūjerdī, mohammad hoseyn (1874 - 1961)


طرق النجاشی فی رجاله | ṭuruq-un najāšī fī rijāl-i-h(رجال)

طباطبائی بروجردی ، محمد حسین ،1253 - 1340 شمسی
tabātabā’ī borūjerdī, mohammad hoseyn (1874 - 1961)


حاشیه العروه الوثقی | ḥāšīyat-ul ‘urwat-il wuṯqā(فقه)

طباطبائی بروجردی ، محمد حسین ،1253 - 1340 شمسی
tabātabā’ī borūjerdī, mohammad hoseyn (1874 - 1961)


دیوان کرمانی | d.-e kermānī(شعر)

کرمانی ، محمد حسین
kermānī, mohammad hoseyn


مرتب اسانید التهذیب و الاستبصار | mirattab-u asānīd-it tah۵īb wa-l istibṣār(رجال)

طباطبائی بروجردی ، محمد حسین ، 1291 - 1380 قمری
tabātabā’ī borūjerdī, mohammad hoseyn(1874 - 1961)

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﺎﻡ ﺭﺍﻭﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ: ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻔﺤﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﭘ??

دیوان مشتاقیه = دیوان مظفر علی کرمانی = دیوان مولوی کرمانی | d.-e moštāqīye = d.-e mozaffar-‘alī-ye kermānī = d.-e mowlavī kermānī(شعر)

مظفر علیشاه کرمانی ، محمد تقی بن محمد کاظم ، 1150 - 1215 قمری
mozaffar-‘alī-šāh-e kermānī, mohammad taqī ebn-e mohammad kāzem (1738 - 1801)