اجازه لمحمد معصوم الکشمیری | ijāzat-un li-muḥammad ma‘ṣūm al-kišmīrī(اجازات)

کاظمی ، محمد امین بن محمد علی ، - 1088 ؟ قمری
kāzemī, mohammad amīn-e-bn-e mohammad ‘alī ( - 1678)


هدایه المحدثین الی طریقه المحمدیین = مشترکات الرجال = شرح جامع المقال | hidāyat-ul muḥaddiṯīn ilā ṭarīqat-il muḥamadīn = muštarakāt-ur rijāl = š.-u jāmi‘-il maqāl(رجال ، درایه)

کاظمی ، محمد امین بن محمد علی ، - 1088 ؟ قمری
kāzemī, mohammad amīn ebn-e mohammad ‘alī(- 1678)


هدایه المحدثین الی طریقه المحمدیین = مشترکات الرجال = شرح جامع المقال | hidāyat-ul muḥaddiṯīn ilā ṭarīqat-il muḥamadīn = muštarakāt-ur rijāl = š.-u jāmi‘-il maqāl(رجال ، درایه)

کاظمی ، محمد امین بن محمد علی ، - 1088 ؟ قمری
kāzemī, mohammad amīn ebn-e mohammad ‘alī(- 1678)


هدایه المحدثین الی طریقه المحمدیین = مشترکات الرجال = شرح جامع المقال | hidāyat-ul muḥaddiṯīn ilā ṭarīqat-il muḥamadīn = muštarakāt-ur rijāl = š.-u jāmi‘-il maqāl(رجال ، درایه)

کاظمی ، محمد امین بن محمد علی ، - 1088 ؟ قمری
kāzemī, mohammad amīn ebn-e mohammad ‘alī(- 1678)


هدایه المحدثین الی طریقه المحمدیین = مشترکات الرجال = شرح جامع المقال | hidāyat-ul muḥaddiṯīn ilā ṭarīqat-il muḥamadīn = muštarakāt-ur rijāl = š.-u jāmi‘-il maqāl(رجال ، درایه)

کاظمی ، محمد امین بن محمد علی ، - 1088 ؟ قمری
kāzemī, mohammad amīn ebn-e mohammad ‘alī(- 1678)


مشترکات الرجال = شرح باب دوازدهم جامع المقال | muštarakāt-ur rijāl = š.-e bāb-e davāzdahom-e jāme‘-ul maqāl(رجال)

کاظمی ، محمد امین بن محمد علی ، - 1088 ؟ قمری
kāzemī, mohammad amīn ebn-e mohammad ‘alī (- 1678)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ = ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ؛ ﻃﺮﻳﺤﻲ?

مشترکات الرجال = شرح باب دوازدهم جامع المقال | muštarakāt-ur rijāl = š.-e bāb-e davāzdahom-e jāme‘-ul maqāl(رجال)

کاظمی ، محمد امین بن محمد علی ، - 1088 ؟ قمری
kāzemī, mohammad amīn ebn-e mohammad ‘alī (- 1678)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ = ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ؛ ﻃﺮﻳﺤﻲ?

مشترکات الرجال = شرح باب دوازدهم جامع المقال | muštarakāt-ur rijāl = š.-e bāb-e davāzdahom-e jāme‘-ul maqāl(رجال)

کاظمی ، محمد امین بن محمد علی ، - 1088 ؟ قمری
kāzemī, mohammad amīn ebn-e mohammad ‘alī (- 1678)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ = ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ؛ ﻃﺮﻳﺤﻲ?

لیلی و مجنون | leylī va majnūn(شعر)

روح الامین ، محمد امین ، 971 - 1047 قمری
rūh-ol-amīn, mohammad amīn (1564 - 1638)

ﺍﻫﺪﺍ ﺑﻪ: ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﻲ ﻗﻄﺒﺸﺎﻩ (۹۸۹ - ۱۰۲۰ﻕ) ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺜﻨﻮﻱ ﺍﺯ »ﭘﻨﺞ ﮔﻨﺞ« ﺍﻭﺳﺖ، ﺑﺎﺩﻳﺒﺎﭼﻪ ﻧﺜﺮﻱ، ﺩﺭﻫﻔﺖ ﻣﺎﻩ ﻭﺩﺭ

قاسمیه | qāsemīye(تجوید)

قاری کاظمی ، محمد بن شمس الدین ، ق 12 قمری
qārī kāzemī, mohammad ebn-e šams-od-dīn ( - 18c)