خطبه البیان (ترجمه و شرح ) = نظم خطبه البیان | xotbat-ol bayān (t. va š.) = nazm-e xotbat-ol bayān(شعر، شرح حدیث)

کاشانی ، شاپور، ق 9 قمری
kāšānī, šāpūr (- 15c)


دیوان کاشانی | d.-e kāšānī(شعر)

کاشانی ، حبیب االله بن علی مدد، 1262 - 1340 قمری
kāšānī, habīb-ol-lāh ebn-e ‘alī madad (1846 - 1922)


گلزار قدس = دیوان فیض کاشانی | golzār-e qods = d.-e feyz-e kāšānī(شعر)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598- 1680)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۱۰۲ﻕ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﺶ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺑﻴﺖ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﻭ ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ، ﺑﺎ ﺳﺮﺁﻏﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎ?

گلزار قدس = دیوان فیض کاشانی | golzār-e qods = d.-e feyz-e kāšānī(شعر)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598- 1680)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۱۰۲ﻕ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﺶ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺑﻴﺖ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﻭ ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ، ﺑﺎ ﺳﺮﺁﻏﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎ?

دیوان کلیم کاشانی | d.-e kalīm-e kāšānī(شعر)

کلیم کاشانی ، - 1061 ؟ قمری
kalīm-e kāšānī (- 1651)


الاجماع | al-ijmā‘(اصول فقه)

نصرآبادی کاشانی ، محمد، ق 13 قمری
nasrābādī kāšānī, mohammad ( - 19c)


عرایض منظوم | ‘arāyez-e manzūm(شعر)

نساج کاشانی ، مهدی ، ق 13 قمری
nassāj-e kāšānī, mahdī (- 19c)


جنگ | Jong(گوناگون)

حسینی کاشانی ، محمد بن علی ، - 1024 قمری
hoseynī kāšānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 1615)


شرح الفوائد الصمدیه | š.-ul-fawā’id-iṣ-ṣamadīyya(نحو)

حسینی کاشانی ، محمد بن علی ، ق 13 قمری
hoseynī kāšānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 19c)


الفقه (ارجوزه ) | al-fiqh (urjūza)(فقه)

کاشانی ، حسین بن علی اکبر، ق 14 قمری
kāšānī, hoseyn ebn-e ‘alī akbar (- 20c)