رساله عملیه | r.-ye-‘amalīyya(فقه)

کاشانی ، محمد تقی بن حسین ، 1236 - 1321 قمری
kāšānī, mohammad taqī-ye-bn-e hoseyn (1821 - 1903)


توضیح المسائل | tawḍīḥ-ul masā’il(فقه)

کاشانی ، محمد تقی بن حسین ، 1236 - 1321 قمری
kāšānī, mohammad taqī ebn-e hoseyn (1821 - 1903)


معین العوام | mo‘īn-ol ‘avām(فقه)

کاشانی ، محمد تقی بن حسین ، 1236 - 1321 قمری
kāšānī, mohammad taqī ebn-e hoseyn (1821 - 1903)


جامع المواعظ | jāme‘-ol mavā‘ez(اخلاق)

کاشانی ، محمد تقی بن حسین ، 1236 - 1321 قمری
kāšānī, mohammad taqī ebn-e hoseyn (1821 - 1903)


منشات | monša’āt(نامه نگاری)

امیر نظام گروسی ، حسنعلی بن محمد صادق ، 1236 - 1317 قمری
amīr nezām-e garrūsī, hoseyn-‘alī ebn-e mohammad sādeq (1821 - 1900)


عین البکاء | ‘ayn-ol bokā’(تاریخ معصومین)

بروجردی کاشانی ، محمد تقی بن احمد، ق 12 قمری
borūjerdī kāšānī, mohammad taqī ebn-e ahmad (- 18c)


عوامل ملامحسن (ترجمه ) | ‘avāmel-e mollā-mohsen (t.)(نحو)

سپهر کاشانی ، عباسقلی بن محمد تقی ، 1268 - 1342 قمری
sepehr-e kāšānī, ‘abbās-qolī ebn-e mohammad taqī


برهان قاطع (منتخب ) | borhān-e qāti‘ (mn.)(لغت)

سپهر کاشانی ، عباسقلی بن محمد تقی ، 1268 - 1342 قمری
sepehr-e kāšānī, ‘abbās-qolī ebn-e mohammad taqī (1852-1924)


امامت خاصه | emāmat-e xāsse(کلام و اعتقادات)

سپهر کاشانی ، عباسقلی بن محمد تقی ، 1268 - 1342 قمری
sepehr-e kāšānī, ‘abbās-qolī ebn-e mohammad taqī (1852-1924)


اوصاف ناصری | ovsāf-e nāserī(شعر، تاریخ ایران)

سپهر کاشانی ، عباسقلی بن محمد تقی ، 1268 - 1342 قمری
sepehr-e kāšānī, ‘abbās-qolī ebn-e mohammad taqī (1852-1924)