دلیل الطالبین لکلام النحویین | dalīl-uṭ ṭālibīn li-kalām-in naḥwīyīn(نحو)

کرمی ، مرعی بن یوسف ، - 1033 قمری
karamī, mar‘ī ebn-e yūsof (- 1624)


فرائد فوائد الفکر فی الامام المهدی المنتظر | farā’id-u fawā’id-il fikr fi-l imām-il mahdī-il muntaẓar(حدیث)

کرمی ، مرعی بن یوسف ، - 1033 قمری
karamī, mar‘ī ebn-e yūsof (- 1624)


نمایشنامه سعدی و اتابک | nemāyešnāme-ye sa‘dī va atābak(هنر، داستان)

کرمی ، اسد، 1358قمری
karamī, asad (1939 -)


مزارات بغداد | mazārāt-e baqdād(تاریخ ، جغرافیا)

اب انستاس ماری کرملی
ab enstās mārī kermlī

ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺰﺍﺭﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺫﻛﺮ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺯﺍﺋﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺁﻧﻬ

یوسفیه = تفسیر سوره یوسف = یوسف و زلیخا | yūsofīye = tafsīr-e sūre-ye yūsof = yūsof va zolayxā(قصص قرآن)

نائینی ، محمد هادی بن ابو الحسن ، - 1265 ؟ قمری
nā’īnī, mohammad hādī ebn-e abo-l-hasan (- 1849)


یوسفیه = تفسیر سوره یوسف = یوسف و زلیخا | yūsofīye = tafsīr-e sūre-ye yūsof = yūsof va zolayxā(قصص قرآن)

نائینی ، محمد هادی بن ابو الحسن ، - 1265 ؟ قمری
nā’īnī, mohammad hādī ebn-e abo-l-hasan (- 1849)


کشف الارواح = یوسف و زلیخا = یوسف نامه | kašf-ol arvāh = yūsof va zolayxā = yūsof nāme(عرفان و تصوف)

جمالی اردستانی ، جمال الدین محمد، 814 - 883؟قمری
jamālī ardestānī, jamāl-od-dīn mohammad (1412-1479)


کشف الارواح = یوسف و زلیخا = یوسف نامه | kašf-ol arvāh = yūsof va zolayxā = yūsof nāme(عرفان و تصوف)

جمالی اردستانی ، جمال الدین محمد، 814 - 883؟قمری
jamālī ardestānī, jamāl-od-dīn mohammad (1412-1479)


فوائد یوسف بن عاصم الرازی | favā’ed-e yūsof ebn-e ‘āsem-er rāzī(حدیث)

رازی ، یوسف بن عاصم ، ق 3 قمری
rāzī, yūsof ebn-e ‘āsem (- 9c)


علم | ‘elm()

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)