هدایه الابرار الی طریق الائمه الاطهار | hedāyat-ol abrār ilā ṭarīq-il a’imma-til aṭhār(اصول فقه)

کرکی ، حسین بن شهاب الدین ، 1012 - 1076 قمری
karakī, hoseyn ebn-e šahāb-od-dīn (1604 - 1666)


هدایه الابرار الی طریق الائمه الاطهار | hedāyat-ol abrār ilā ṭarīq-il a’imma-til aṭhār(اصول فقه)

کرکی ، حسین بن شهاب الدین ، 1012 - 1076 قمری
karakī, hoseyn ebn-e šahāb-od-dīn (1604 - 1666)


عقود الدرر فی حل ابیات المطول و المختصر | ‘uqūd-ud durar fī ḥall-i abyāt-il muṭawwal wa-l muxtaṣar(ادبیات)

کرکی ، حسین بن شهاب الدین ، 1012 - 1076 قمری
karakī, hoseyn ebn-e šahāb-od-dīn (1604 - 1666)


عقود الدرر فی حل ابیات المطول و المختصر | ‘uqūd-ud durar fī ḥall-i abyāt-il muṭawwal wa-l muxtaṣar(ادبیات)

کرکی ، حسین بن شهاب الدین ، 1012 - 1076 قمری
karakī, hoseyn ebn-e šahāb-od-dīn (1604 - 1666)


الشهاب فی الحکم و الاداب | aš-šahāb fi-l ḥikam-i wa-l ādāb(حدیث)

؟ بحرانی ، یحیی بن حسین ، ق 10 قمری
bahrānī, yahyā ebn-e hoseyn (- 16c)


الشهاب فی الشیب و الشباب | aš-šahāb fi-š šayb wa-š šabāb(ادبیات)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


الشهاب فی الحکم و الاداب | aš-šahāb fi-l ḥikam-i wa-l ādāb(حدیث)

؟ بحرانی ، یحیی بن حسین ، ق 10 قمری
bahrānī, yahyā ebn-e hoseyn (- 16c)


ترجمه شهاب بن عبدربه = تحقیق احوال شهاب بن عبدربه | t.-u šahāb ibn-i ‘abd-i-rabb-i-h = taḥqīq-u aḥwāl-i šahāb ibn-i ‘abd-i-rabb-i-h(رجال)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


التقیه | at-taqīyya(فقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)


التقیه | at-taqīyya(فقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)