دیوان کلیم کاشانی | d.-e kalīm-e kāšānī(شعر)

کلیم کاشانی ، - 1061 ؟ قمری
kalīm-e kāšānī (- 1651)


نوابغ الکلم = الکلم النوابغ = الامثال | nawābiġ-ul kalim = al-kalim-un nawābiġ = al-amṯāl(ادبیات)

زمخشری ، محمود بن عمر، 467 - 538 قمری
zamaxšarī, mahmūd ebn-e ‘omar(1075 - 1144)


نوابغ الکلم = الکلم النوابغ = الامثال | nawābiġ-ul kalim = al-kalim-un nawābiġ = al-amṯāl(ادبیات)

زمخشری ، محمود بن عمر، 467 - 538 قمری
zamaxšarī, mahmūd ebn-e ‘omar(1075 - 1144)


جوامع الکلم و منابع الحکم | jawāmi‘-ul kalim wa manābi‘-ul ḥikam(چند دانشی)

آرانی کاشانی ، غلامرضا بن محمد علی ، 1192 - 1265 قمری
ārānī-e kāšānī, qolām rezā ebn-e mohammad ‘alī (1778 - 1849)


انوار الحکمه = انوار الحکم و اسرار الکلم | anwār-ul ḥikma = anwār-ul ḥikam wa asrār-ul kalim(کلام و اعتقادات)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598- 1680)


انوار الحکمه = انوار الحکم و اسرار الکلم | anwār-ul ḥikma = anwār-ul ḥikam wa asrār-ul kalim(کلام و اعتقادات)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598- 1680)


موارد الکلم سلک درر الحکم = موارد الکلم و سلک درر الحکم | mawārid-ul kalim silk-u durar-ul ḥikam = mawārid-ul al-kalim wa silk-u durar-il ḥikam(اخلاق)

فیضی ، ابوالفیض بن مبارک ، 954 - 1004 قمری
feyzī, ab-ol-feyz ebn-e mobārak (1548 - 1596)


دستور الشعراء | dastūr-oš šo‘arā’(ادبیات)

مازندرانی ، محمد، - 1061 قمری
māzandarānī, mohammad (- 1651)


دستور الشعراء | dastūr-oš šo‘arā’(ادبیات)

مازندرانی ، محمد، - 1061 قمری
māzandarānī, mohammad (- 1651)


الرساله الناصحه بالبراهین الواضحه | ar-r.-un nāṣiḥa bi-l-barāhīn-il wāḍiḥa(اخلاق)

حابس صعدی ، احمد بن یحیی ، - 1061 قمری
hābes-e sa‘dī, ahmad ebn-e yahyā ( - 1651)