الفوائد الرجالیه | al-fawā’id-ur rijālīya(رجال)

کلباسی ، ابوالهدی ، - 1356 ؟ قمری
kalbāsī, ab-ol-hodā (- 1937)


اشعار (گردآوری ) | aš‘ār (gerdāvarī)(شعر)

دشتی ، عبدالرضا بن حسن ، - 1356 قمری
daštī, ‘abd-or-rezā ben hasan (- 1937)


برکات الرضویه | barakāt-ur raḍawīyya(اصول فقه)

عصار، محمد بن محمود، 1264؟ - 1356 ؟ قمری
‘assār, mohammad ebn-e mahmūd (1848-1937)


نثر اللالی (با ترجمه منظوم ) | naṯr-ul la’āli (bā t. manẓūm)(شعر، حدیث)

عصار، محمد بن محمود، 1264؟ - 1356 ؟ قمری
‘assār, mohammad ebn-e mahmūd (1848 - 1937)


جواب سوال | javāb-e so’āl(پاسخ پرسشها)

حسینی کلباسی ، محمد شریف ، ق 13 قمری
hoseynī-ye kalbāsī, mohammad šarīf (- 19c)


علت وجوب غسل مس میت | ‘ellat-e vojūb-e qosl-e mass-e meyyet(فقه)

حسینی کلباسی ، محمد شریف ، ق 13 قمری
hoseynī kalbāsī, mohammad šarīf (- 19c)


تقریرات الفقه | taqrīrāt-ul fiqh(فقه)

خراسانی ، محمد بن محمد کاظم ، 1294 - 1356 قمری
xorāsānī, mohammad ebn-e mohammad kāzem (1877 - 1937)


ترجمه محمد بن الفضیل | t.-u muḥammad ibn-il fuḍayl(رجال)

کلباسی ، ابوالمعالی بن محمد ابراهیم ، 1247 - 1315 قمری
kalbāsī, ab-ol-ma‘ālī ebn-e mohammad ebrāhīm (1832 - 1898)


ترجمه محمد بن الفضیل | t.-u muḥammad ibn-il fuḍayl(رجال)

کلباسی ، ابوالمعالی بن محمد ابراهیم ، 1247 - 1315 قمری
kalbāsī, ab-ol-ma‘ālī ebn-e mohammad ebrāhīm (1832 - 1898)


سماء المقال فی تحقیق علم الرجال | samā’-ul maqāl fī taḥqīq-i ‘ilm-ir rijāl(رجال)

کلباسی ، ابوالمعالی بن محمد ابراهیم ، 1247 - 1315 قمری
kalbāsī, ab-ol-ma‘ālī ebn-e mohammad ebrāhīm (1832 - 1898)