جواهر العقدین فی فضل الشرفین شرف العلم الجلی و النسب العلی | jawāhir-ul ‘aqdayn fī faḍl-iš šarafayn šaraf-ul ‘ilm-il jalī wa-n nasab-ul ‘alī(حدیث ، اخلاق)

سمهودی ، علی بن عبداالله، 844 - 911 قمری
samahvodī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh (1441 - 1506)


جواهر العقدین فی فضل الشرفین شرف العلم الجلی و النسب العلی | jawāhir-ul ‘aqdayn fī faḍl-iš šarafayn šaraf-ul ‘ilm-il jalī wa-n nasab-ul ‘alī(حدیث ، اخلاق)

سمهودی ، علی بن عبداالله، 844 - 911 قمری
samahvodī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh (1441 - 1506)


بحر الجواهر فی شرح الجواهر | baḥr-ul jawāhir fī š.-il jawāhir(فقه)

بروجنی ، علی بن باقر، ق 14 قمری
borūjenī, ‘alī ebn-e bāqer (- 20c)


جواهر الفرایض = جواهر الکلام من الفرائض | jawāhir-ul farāyiḍ = jawāhir-ul kalām min-al farā’iḍ(فقه)

ابن کمال پاشا، احمد بن سلیمان ، - 940 قمری
ebn-e kamāl pāšā, ahmad ebn-e soleymān (- 1534)


جواهر الکلمات فی صیغ العقود و الایقاعات = جواهر العقود | jawāhir-ul kalamāt fī ṣīyaġ-il ‘uqūd wa-l īqā‘āt = jawāhir-ul ‘uqūd(فقه)

صیمری ، مفلح بن حسن ، - 900 ؟ قمری
saymarī, mofleh ebn-e hasan (- 1495)


جواهر الکلمات فی صیغ العقود و الایقاعات = جواهر العقود | jawāhir-ul kalamāt fī ṣīyaġ-il ‘uqūd wa-l īqā‘āt = jawāhir-ul ‘uqūd(فقه)

صیمری ، مفلح بن حسن ، - 900 ؟ قمری
saymarī, mofleh ebn-e hasan (- 1495)


جواهر الکلمات فی صیغ العقود و الایقاعات = جواهر العقود | jawāhir-ul kalamāt fī ṣīyaġ-il ‘uqūd wa-l īqā‘āt = jawāhir-ul ‘uqūd(فقه)

صیمری ، مفلح بن حسن ، - 900 ؟ قمری
saymarī, mofleh ebn-e hasan (- 1495)


نسب القضایا المنطقیه | nasab-ul qa۳āya-l manṭiqīya(منطق)نسب نامه خاندان عثمان بیک غازی | nasab-nāme-ye xāndān-e ‘osmān beyk-e qāzī(انساب)نسب نامه حضرت محمد (ص ) و شرح حال ائمه (ع ) | nasab-nāme-ye hazrat-e mohammad va š.-e hāl-e a’emme(تاریخ پیامبراکرم (ص ))