جامع المبادی و الغایات فی علم المیقات | jāmi‘-ul mabādī wa-l ġāyāt fī ‘ilm-il mīqāt(هیئت)

مراکشی ، حسن بن علی ، - 660 قمری
marākešī, hasan ebn-e ‘alī (- 1262)


غایه البادی فی شرح المبادی = شرح مبادی الوصول = نهایه البادی فی شرح المبادی | ġāyat-ul bādī fī š.-il mabādī = š.-u mabādi-l wuṣūl = nihāyat-ul bādī fī š.-il mabādī(اصول فقه)

رکن الدین جرجانی ، محمد بن علی ، ق 8 قمری
rokn-od-dīn-e jorjānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 14c)


غایه المبادی فی علم الاصول | ġāyat-ul mabādī fī ‘ilm-il uṣūl(اصول فقه)

حسینی ، محمد جواد بن حسین ، ق 13 قمری
hoseynī, mohammad javād ebn-e hoseyn (- 19c)


مبادی موجودات نفسانی = مبادی اصول | mabādī-ye mowjūdāt-e nafsānī = mabādī-ye osūl(فلسفه)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn ( - 1269)

ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻳﺒﺎﭼﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻭﺭﺩﻩ: »ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ??

مبادی موجودات نفسانی = مبادی اصول | mabādī-ye mowjūdāt-e nafsānī = mabādī-ye osūl(فلسفه)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn ( - 1269)

ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻳﺒﺎﭼﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻭﺭﺩﻩ: »ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ??

استبصار الاخبار = جامع اسرار العلماء = جامع الاحادیث و الاقوال = الجامع الکبیر | istibṣār-ul axbār = jāmi‘-u asrār-il ‘ulamā’ = jāmi‘-ul aḥādīṯ wa-l aqwāl = al-jāmi‘-ul kabīr(شرح حدیث)

ابن الوندی ، قاسم بن محمد، - 1100 ؟ قمری
ebn-e alvandī, qāsem ebn-e mohammad (- 1689)


الجامع لاحکام الشرایع = الجامع لجمیع مسائل الدین و آثار الائمه | al-jāmi‘ li-aḥkām-iš šarāyi‘ = al-jāmi‘ li-jamī‘-i masā’il-id dīn wa āsār-il a’imma(فقه)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810 - 1871)


استبصار الاخبار = جامع اسرار العلماء = جامع الاحادیث و الاقوال = الجامع الکبیر | istibṣār-ul axbār = jāmi‘-u asrār-il ‘ulamā’ = jāmi‘-ul aḥādīṯ wa-l aqwāl = al-jāmi‘-ul kabīr(شرح حدیث)

ابن الوندی ، قاسم بن محمد، - 1100 ؟ قمری
ebn-e alvandī, qāsem ebn-e mohammad (- 1689)


القول فی المبادی الکل علی رای ارسطوطالیس | al-qawl fi-l mabādi-l kull ‘alī ra’y-i arasṭū ṭālīs(فلسفه)

اسکندر افرودیسی ، ق 3 میلادی
eskandar afrūdīsī(- 3c)


غایه المراد فی شرح نکت الارشاد = شرح الارشاد = غایه المراد فی شرح الارشاد = نکت الارشاد | ġāyat-ul murād fī š.-i nukat-il iršād = š.-ul iršād = ġāyat-ul murād fī š.-il iršād = nukat-ul iršād(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334 - 1385)