جامع الاسرار = کنز الاسماء = حسن و عشق = کنز الاسرار | jāme‘-ol asrār = kanz-ol asmā’ = hosn va ‘ešq = kanz- ol asrār(سیر و سلوک)

نورعلیشاه ، محمد علی بن عبدالحسین ، 1160؟ - 1212 قمری
nūr-‘alī-šāh, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-hoseyn (1747 - 1798)


جامع الاسرار = کنز الاسماء = حسن و عشق = کنز الاسرار | jāme‘-ol asrār = kanz-ol asmā’ = hosn va ‘ešq = kanz- ol asrār(سیر و سلوک)

نورعلیشاه ، محمد علی بن عبدالحسین ، 1160؟ - 1212 قمری
nūr-‘alī-šāh, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-hoseyn (1747 - 1798)


جامع الاسرار | jāme‘-ol asrār(تاریخ معصومین)جامع الاسرار (منتخب ) | jāme‘-ol asrār (mn.)(علوم غریبه)الستین الجامع للطائف البساتین = جامع الستین = جامع اللطائف البساتین = تفسیر سوره یوسف | as-settīyn-ol jāme‘ le-t-tā’ef-el basātīn = jāme‘-os settīn = jāme‘-ol latā’ef-el basātīn = tafsīr-e sūre-ye yūsof(تفسیر)

طوسی ، احمد بن محمد، ق 6 قمری
tūsī, ahmad ebn-e mohammad (- 12c)


الستین الجامع للطائف البساتین = جامع الستین = جامع اللطائف البساتین = تفسیر سوره یوسف | as-settīyn-ol jāme‘ le-t-tā’ef-el basātīn = jāme‘-os settīn = jāme‘-ol latā’ef-el basātīn = tafsīr-e sūre-ye yūsof(تفسیر)

طوسی ، احمد بن محمد، ق 6 قمری
tūsī, ahmad ebn-e mohammad (- 12c)


الستین الجامع للطائف البساتین = جامع الستین = جامع اللطائف البساتین = تفسیر سوره یوسف | as-settīyn-ol jāme‘ le-t-tā’ef-el basātīn = jāme‘-os settīn = jāme‘-ol latā’ef-el basātīn = tafsīr-e sūre-ye yūsof(تفسیر)

طوسی ، احمد بن محمد، ق 6 قمری
tūsī, ahmad ebn-e mohammad (- 12c)


جامع (منبع ) الخیرات فی شرح اسرار الصلوات | jāme‘-ol (manba‘-ol) xayrāt fī š.-e asrār-es salavāt(فلسفه احکام)

آرانی کاشانی ، محمد علی بن محمد حسن ، 1177 - 1244 قمری
ārānī kāšānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad hasan (1764 - 1829)


جامع الحکایات | jāme‘-ol hekāyāt(داستان)جفر جامع و خافیه | jafr-e jāme‘ va xāfīye(جفر)