الاربعون حدیثا فی فضائل علی (ع ) | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā fī faḍā’il-i ‘alī (‘)(حدیث)

جمال حسینی ، عطاءاالله بن فضل االله، - 930 ؟ قمری
jamāl hoseynī, ‘atā’-ol-lāh ebn-e fazl-ol-lāh ( - 1524)


روضه الاحباب فی سیره النبی و الال و الاصحاب | rawzat-ol-ahbāb fī sīrat-en nabī va-l āl va-l ashāb(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))

جمال حسینی ، عطاءاالله بن فضل االله، - 930 ؟ قمری
jamāl hoseynī, ‘atā’-ol-lāh ebn-e fazl-ol-lāh (- 1524)


روضه الاحباب فی سیره النبی و الال و الاصحاب | rawzat-ol-ahbāb fī sīrat-en nabī va-l āl va-l ashāb(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))

جمال حسینی ، عطاءاالله بن فضل االله، - 930 ؟ قمری
jamāl hoseynī, ‘atā’-ol-lāh ebn-e fazl-ol-lāh (- 1524)


روضه الاحباب فی سیره النبی و الال و الاصحاب | rawzat-ol-ahbāb fī sīrat-en nabī va-l āl va-l ashāb(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))

جمال حسینی ، عطاءاالله بن فضل االله، - 930 ؟ قمری
jamāl hoseynī, ‘atā’-ol-lāh ebn-e fazl-ol-lāh (- 1524)


العرفان | al-‘irfān(عرفان و تصوف)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā ebn-e fazl-ol-lāh (- 19c)


طینت | tīnat(کلام و اعتقادات)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā ebn-e fazl-ol-lāh (- 19c)


منشات | monša’āt(نامه نگاری)

حسینی تفریشی ، ابوالمفاخر بن فضل االله، ق 11 قمری
hoseynī tafrīšī, ab-ol-mafāxer ebn-e fazl-ol-lāh(- 17c)


حاشیه تحریر اقلیدس | ḥāšīyat-u taḥrīr-i uqlīdis(ریاضیات)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā ebn-e fazl-ol-lāh (- 19c)


وقعه الجمل | waq‘at-ul jamal(تاریخ اسلام)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، قرن 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam( - 17c)


شرح تهذیب الوصول الی علم الاصول | š.-u tahḏīb-il wuṣūl ilā ‘ilm-il uṣūl(اصول فقه)

حسینی جرجانی ، جمال الدین بن عبداالله، ق 10 قمری
hoseynī jorjānī, jamāl-od-dīn ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 16c)