جمع و تفریق فی بیان التصور و التصدیق (رساله ) | jam‘-un wa tafrīq-un fī bayān-it taṣawwur wa-t taṣdīq (r.)(فلسفه)

خشتی ، غلامعلی
xeštī, qolām ‘alī


التصور و التصدیق | at-taṣawwur wa-t taṣdīq(منطق)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


التصور و التصدیق | at-taṣawwur wa-t taṣdīq(منطق)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


التصور و التصدیق | at-taṣawwur wa-t taṣdīq(منطق)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


تحقیق العلم = تقسیم العلم بالتصور و التصدیق | taḥqīq-ul ‘ilm = taqsīm-ul ‘ilm bi-t-taṣawwur wa-t taṣdīq()

حنفی تبریزی ، شمس الدین محمد، ق 10 قمری
hanafī tabrīzī, šams-od-dīn mohammad (-16c)


التصور و التصدیق | at-taṣawwur wa-t taṣdīq(منطق)

قطب الدین رازی ، محمد بن محمد، 694 - 766 قمری
qotb-od-dīn-e rāzī, mohammad ebn-e mohammad (1295 - 1365)


تحقیق زاویه | tahqīq-e zāvīye(هندسه)

نصر البیان بن نور البیان ، ق 10 قمری
nasr-ol-bayān ebn-e nūr-ol-bayān (-16c)


البیان = بنیان البیان بهدایه الرحمن | al-bayān = bunyān-ul bayān bi-hidāyat-ir raḥmān(بلاغت)

رستمی ، ابوبکر، ق 13 قمری
rostamī, ābū-bakr (- 19c)


البیان = بنیان البیان بهدایه الرحمن | al-bayān = bunyān-ul bayān bi-hidāyat-ir raḥmān(بلاغت)

رستمی ، ابوبکر، ق 13 قمری
rostamī, ābū-bakr (- 19c)


بدیع البیان لمعان القرآن = بدایع البیان | badī‘-ul bayān li-ma‘ān-il qur‘ān = badāyi‘-ul bayān(تفسیر)

زنگنه ، حسین علی بن علی ، ق 11 قمری
zangane ،hoseyn ‘alī ebn-e ‘alī (- 17c)