جهان نما = جهان آرا = جغرافیا | jahān-namā = jahān-ārā = joqrāfīyā(جغرافیا)

رفائیل ، فلوغون ، 1266 قمری
rafā’īl, felūqūn (1850 -)


جهان نما | jahān-namā(تراجم)جام جم = جام جهان نما | jām-e jam = jām-e jahān-namā(شعر)

اوحدی مراغه ای ، 670 - 738 قمری
awhadī marāqe-ī (1272 - 1338)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(کلام و اعتقادات)

یزدی ، حسن بن محمد، ق 13 قمری
yazdī, hasan-e bn-e mohammad (- 19c)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


آیینه جهان نما و طلسم گنج گشا | āyīne-ye jahān-namā va telesm-e ganj-gošā(عرفان و تصوف)

یمنی ، ابوسعید بن یحیی ، ق 8 ق
yamanī, abū-sa‘īd ebn-e yahyā (14C)


جام جهان نما = مرآت الجمال | jām-e jahān-namā = mer’āt-e jamāl()

دشتکی شیرازی ، منصور بن صدرالدین محمد، - 948 قمری
daštakī šīrāzī, mansūr ebn-e sadr-od-dīn mohammad (- 1542)