جلالیه | jalālīye(شعر)

محتشم ، علی بن احمد، - 996 قمری
mohtašam, ‘alī ebn-e ahmad (- 1588)


جلالیه | jalālīye(قیافه شناسی)

قبائی ، اشرف بن محمد اشرف
qobā’ī, ašraf ebn-e mohammad ašraf