ینابیع الحکمه | yanābī‘-ul ḥikma(اخلاق)

جاجرمی ، ابوالحسن بن محمد کاظم ، ق 13 قمری
jājarmī, ab-ol-hasan ebn-e mohammad kāzem (- 19c)


الهدیه المکیه | al-hadīya-tul makkīya(درایه)

جاجرمی ، ابوالحسن بن محمد کاظم ، ق 13 قمری
jājarmī, ab-ol-hasan ebn-e mohammad kāzem(- 19c)


اخلاق الاولیاء = نصیحت نامه | axlāq-ol-owlīyā’ = nasīhat nāme(اخلاق)

جاجرمی ، ابوالحسن بن محمد کاظم ، ق 13 قمری
jājarmī, ab-ol-hasan ebn-e mohammad kāzem ( - 19c)


اخلاق الاولیاء = نصیحت نامه | axlāq-ol-owlīyā’ = nasīhat nāme(اخلاق)

جاجرمی ، ابوالحسن بن محمد کاظم ، ق 13 قمری
jājarmī, ab-ol-hasan ebn-e mohammad kāzem ( - 19c)


تحفه الامیر فی ابطال الجبر و اثبات التخییر | tohfat-ol amīr fī ebtāl-el jabr va esbāt-el taxyīr(فلسفه)

جاجرمی ، ابوالحسن بن محمد کاظم ، ق 13 قمری
jājarmī, ab-ol-hasan ebn-e mohammad kāzem (-19c)


اختلاجات اعضاء منظوم = اختلاج نامه | extelājāt-e a‘zā’-e manzūm = extelāj-nāme(علوم غریبه ، طب ، شعر)

بدر جاجرمی ، بدرالدین بن عمر، - 686 قمری
badr-e jājarmī, badr-od-dīn ebn-e ‘omar ( - 1288)


اختلاجات اعضاء منظوم = اختلاج نامه | extelājāt-e a‘zā’-e manzūm = extelāj-nāme(علوم غریبه ، طب ، شعر)

بدر جاجرمی ، بدرالدین بن عمر، - 686 قمری
badr-e jājarmī, badr-od-dīn ebn-e ‘omar ( - 1288)


جنگ | jong(گوناگون)

قمشه ای ، کاظم بن حسنعلی ، ق 13 قمری
qomše’ī, kāzem ebn-e hasan-‘alī (- 19c)


سراج العاشقین | serāj-ol ‘āšeqīn(تاریخ معصومین)

کاشانی ، محمد کاظم بن ابی الحسن
kāšānī, mohammad kāzem ebn-e ab-el-hasan


اجوبه مسائل میرزا محمد حسن وزیر | ajvebat-o masā’el-e mīrzā mohammad hasan-e vazīr(کلام و اعتقادات)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)