شرح الاوراد الفتحیه | š.-ol awrād-ol fathīyya(عرفان و تصوف)

جعفری ، محمد جعفر، ق 8 قمری
ja‘far-e afzal (- 14c)


فوائد حکیم افضل | favā’ed-e hakīm afzal(طب)

گیلانی ، افضل الدین
gīlānī, afzal-od-dīn


رباعیات بابا افضل | robā‘īyyāt-e bābā afzal(شعر)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)


گفتارهای بابا افضل = افادات = فوائد | goftār-hā-ye bābā afzal = efādāt = favā’ed(فلسفه ، عرفان و تصوف ، اخلاق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)

ﻧﺴﺨ ﻪﻫﺎ ﻳﻜﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

المضاف الی بدایع الازمان فی وقایع کرمان = تاریخ افضل | al-mozāf elā badāye‘-ez azmān fī vaqāye‘-e kermān = tārīx-e afzal(تاریخ ایران)

افضل الدین کرمانی ، احمد بن حامد، 7 قمری
afzal-od-dīn-e kermānī, ahmad ebn-e hāmed (13c -)

ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛﺘﺎﺏ »ﺑﺪﺍﻳﻊ ﺍﻻﺯﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﻛﺮﻣﺎﻥ« ﻣﺆﻟﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻓﻀﻞ« ﻧﻴﺰ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ??

مکتوبات محمد افضل | maktūbāt-e mohammad afzal(عرفان و تصوف)

عبدالعزیز بسمل
‘abd-ol-‘azīz besmel


فوائد افضلیه | favā’ed-e afzalīyya(طب)

قزوینی ، علی افضل بن محمد امین ، ق 11 قمری
qazvīnī, ‘alī afzal ebn-e mohammad amīn (- 17c)


حاشیه مطالع الانظار فی شرح طوالع الانوار | ḥāšīyat-u maṭāli‘-il anẓār fī š.-i ṭawāli‘-il anwār(کلام و اعتقادات)

افضل زاده
afzal-zāde


عرض نامه = فضیلت علم | ‘arz-nāme = fazīlat-e ‘elm(فلسفه)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)


عرض نامه = فضیلت علم | ‘arz-nāme = fazīlat-e ‘elm(فلسفه)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)