ارشاد الهادی فی النحو | iršād-ul hādī fi-n naḥw(نحو)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، ٧22 - ٧٩2 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


ارشاد الهادی فی النحو | iršād-ul hādī fi-n naḥw(نحو)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، ٧22 - ٧٩2 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


ارشاد الهادی فی النحو | iršād-ul hādī fi-n naḥw(نحو)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، ٧22 - ٧٩2 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


الارشاد الهادی الی سبیل الرشاد | al-iršād-ul-hādī ila sabīl-ir-rašād(فقه)

منصور باالله، قاسم بن محمد، ٩٦٧ - 1٠2٩ قمری
mansūr-o be-l-lāh, qāsem ebn-e mohammad (1560 - 1620)


غایه المراد فی شرح نکت الارشاد = شرح الارشاد = غایه المراد فی شرح الارشاد = نکت الارشاد | ġāyat-ul murād fī š.-i nukat-il iršād = š.-ul iršād = ġāyat-ul murād fī š.-il iršād = nukat-ul iršād(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334 - 1385)


غایه المراد فی شرح نکت الارشاد = شرح الارشاد = غایه المراد فی شرح الارشاد = نکت الارشاد | ġāyat-ul murād fī š.-i nukat-il iršād = š.-ul iršād = ġāyat-ul murād fī š.-il iršād = nukat-ul iršād(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334 - 1385)


غایه المراد فی شرح نکت الارشاد = شرح الارشاد = غایه المراد فی شرح الارشاد = نکت الارشاد | ġāyat-ul murād fī š.-i nukat-il iršād = š.-ul iršād = ġāyat-ul murād fī š.-il iršād = nukat-ul iršād(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334 - 1385)


غایه المراد فی شرح نکت الارشاد = شرح الارشاد = غایه المراد فی شرح الارشاد = نکت الارشاد | ġāyat-ul murād fī š.-i nukat-il iršād = š.-ul iršād = ġāyat-ul murād fī š.-il iršād = nukat-ul iršād(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334 - 1385)


غایه المراد فی شرح نکت الارشاد = شرح الارشاد = غایه المراد فی شرح الارشاد = نکت الارشاد | ġāyat-ul murād fī š.-i nukat-il iršād = š.-ul iršād = ġāyat-ul murād fī š.-il iršād = nukat-ul iršād(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334 - 1385)


شرح ارشاد الاذهان | š.-u iršād-il aḏhān(فقه)

حسینی خویی ، محمد هادی بن محمد باقر، ق 13 قمری
hoseynī xū’ī, mohammad hādī ebn-e mohammad bāqer (- 19c)