حجیه المظنه = حجیه الظن | ḥujjīyat-ul maẓinna = ḥujjīyat-uẓ ẓann(اصول فقه)

حسینی کاشانی ، محمد تقی بن عبدالحی ، ق 13 قمری
hoseynī-ye kāšānī, mohammad taqī ebn-e ‘abdolhayy (- 19c)


حجیه الظن = المقلاد = مفتاح الاحکام = حجیه المظنه | ḥujjīyat-uẓ ẓann = al-maqālid = miftāḥ-ul aḥkām = ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


حجیه الظن = المقلاد = مفتاح الاحکام = حجیه المظنه | ḥujjīyat-uẓ ẓann = al-maqālid = miftāḥ-ul aḥkām = ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


حجیه الظن = المقلاد = مفتاح الاحکام = حجیه المظنه | ḥujjīyat-uẓ ẓann = al-maqālid = miftāḥ-ul aḥkām = ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


حجیه الظن = المقلاد = مفتاح الاحکام = حجیه المظنه | ḥujjīyat-uẓ ẓann = al-maqālid = miftāḥ-ul aḥkām = ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


حجیه المظنه | ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)حجیه المظنه | ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

حسینی قائنی ، ابوطالب بن ابی تراب ، 1230؟ - 1293 ؟ قمری
hoseynī qā’enī, abū-tāleb ebn-e abī-torāb (1815 - 1876)


حجیه المظنه | ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

کاشانی ، محمد بن محمد مومن ، ق 13 قمری
kāšānī, mohammad ebn-e mohammad mo’men (- 19c)


حجیه الادله الاربعه و خطاب المشافهه = حجیه ظواهر الکتاب = الخطاب الشفاهی = خطاب المشافهه = الادله الاربعه | ḥujjīyat-ul adillat-il arba‘a wa xiṭāb-il mušāfaha = ḥujjīyat-u ẓawāhir-il kitāb(اصول فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


حجیه الادله الاربعه و خطاب المشافهه = حجیه ظواهر الکتاب = الخطاب الشفاهی = خطاب المشافهه = الادله الاربعه | ḥujjīyat-ul adillat-il arba‘a wa xiṭāb-il mušāfaha = ḥujjīyat-u ẓawāhir-il kitāb(اصول فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)