حجیه اخبار الاحاد | ḥujjīyat-u axbār-il āḥād(اصول فقه)

همدانی ، عبدالصمد بن محمد حسین ، - 1216 قمری
hamadānī, ‘abd-os-samad ebn-e mohammad hoseyn (- 1802)


عیون جواهر النقاد فی حجیه اخبار الاحاد | ‘uyūn-u jawāhir-in naqqād fī ḥujjīyat-i axbār-il āḥād(اصول فقه)

انصاری ، بدرالدین بن احمد، ق 11 قمری
ansārī, badr-od-dīn bn ahmad (- 17c)


جواز تخصیص الکتاب باخبار الاحاد و عدمه | jawāz-u taxṣīṣ-il kitāb bi-axbār-il āḥād wa ‘adam-i-h(اصول فقه)

کاظمی ، اسماعیل بن اسداالله، - 1247 ؟ قمری
kāzemī, esmā‘īl ebn-e asad-ol-lāh (- 1832)


حجیه الاخبار | ḥujjīyat-ul axbār(اصول فقه)حجیه الاجماع و خبر الواحد = حجیت اخبار و اجماع (رساله ) | ḥujjīyat-ul ijmā‘ wa xabar-l wāḥid = hojjīyat-e axbār wa ejmā‘ (r.)(اصول فقه)

تنکابنی ، محمد بن عبدالفتاح ، 1040 - 1124 ؟ قمری
Tonekābonī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-fattāh (1631 - 1712)


حجیه المظنه = حجیه الظن | ḥujjīyat-ul maẓinna = ḥujjīyat-uẓ ẓann(اصول فقه)

حسینی کاشانی ، محمد تقی بن عبدالحی ، ق 13 قمری
hoseynī-ye kāšānī, mohammad taqī ebn-e ‘abdolhayy (- 19c)


حجیه الظن = المقلاد = مفتاح الاحکام = حجیه المظنه | ḥujjīyat-uẓ ẓann = al-maqālid = miftāḥ-ul aḥkām = ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


حجیه الظن = المقلاد = مفتاح الاحکام = حجیه المظنه | ḥujjīyat-uẓ ẓann = al-maqālid = miftāḥ-ul aḥkām = ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


حجیه الظن = المقلاد = مفتاح الاحکام = حجیه المظنه | ḥujjīyat-uẓ ẓann = al-maqālid = miftāḥ-ul aḥkām = ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


حجیه الظن = المقلاد = مفتاح الاحکام = حجیه المظنه | ḥujjīyat-uẓ ẓann = al-maqālid = miftāḥ-ul aḥkām = ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)