حدوث العالم | ḥudūṯ-ul ‘ālam(فلسفه)

نظام الدین گیلانی ، احمد بن علی ، ق 11 قمری
nezām-od dīn-e gīlānī, ahmad-e bn-e ‘alī (- 17c)


حدوث الاجسام من الجواهر | ḥudūṯ-il ajsām min-al jawāhir(فلسفه)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


حدوث العالم | ḥudūṯ-ul ‘ālam(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


حدوث العالم | ḥudūṯ-ul ‘ālam(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


حدوث العالم | ḥudūṯ-ul ‘ālam(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


حدوث العالم | ḥudūṯ-ul ‘ālam(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


حدوث العالم | ḥudūṯ-ul ‘ālam(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


اثبات حدوث العالم | iṯbāt-u ḥudūṯ-il ‘ālam(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

تنکابنی ، حسین بن ابراهیم ، - 1105 قمری
tonekābonī, hoseyn ebn-e ebrāhīm ( - 1694)


حدوث العالم | ḥudūṯ-ul ‘ālam(فلسفه)

عرفی طالقانی ، محمد نعیم بن محمد تقی ، ق 12 قمری
‘orfī tāleqānī, mohammad na‘īm ebn-e mohammad taqī (- 18c)


حدوث العالم = الجمع بین الرایی الحکیمین = حدوث و قدم (رساله در) = الحق الیقین فی حدوث العالم | ḥudūṯ-ul ‘ālam = al-jam‘ bayn-ar ra’yiy-il ḥakīmayn = hodūs va qedam (r. dar)(فلسفه)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad (- 1632)