نور الثقلین = تفسیر نور الثقلین | nūr-uṯṯaqalayn = tafsīr-u nūr-iṯṯaqalayn(تفسیر)

حویزی ، عبدعلی بن جمعه ، ق 12 قمری
hovayzī, ‘abd-e-‘alī ebn-e jom‘e (- 18c)


نور الثقلین = تفسیر نور الثقلین | nūr-uṯṯaqalayn = tafsīr-u nūr-iṯṯaqalayn(تفسیر)

حویزی ، عبدعلی بن جمعه ، ق 12 قمری
hovayzī, ‘abd-e-‘alī ebn-e jom‘e (- 18c)


نور الثقلین = تفسیر نور الثقلین | nūr-uṯṯaqalayn = tafsīr-u nūr-iṯṯaqalayn(تفسیر)

حویزی ، عبدعلی بن جمعه ، ق 12 قمری
hovayzī, ‘abd-e-‘alī ebn-e jom‘e (- 18c)


صلاه الجمعه = نماز جمعه | salāt-ol jom‘e = namāz-e jom‘e(فقه)

قزوینی ، خلیل بن غازی ، 1001 - 1089 قمری
qazvīnī, xalīl ebn-e qāzī (1593 - 1678)


صلاه الجمعه = نماز جمعه | salāt-ol jom‘e = namāz-e jom‘e(فقه)

تجلی شیرازی ، علیرضا بن حسین ، - 1085 قمری
tajallī šīrāzī, ‘alī-rezā ebn-e hoseyn (- 1675)


صلاه الجمعه = نماز جمعه | salāt-ol jom‘e = namāz-e jom‘e(فقه)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1713)


صلاه الجمعه = نماز جمعه | salāt-ol jom‘e = namāz-e jom‘e(فقه)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1713)


صلاه الجمعه = نماز جمعه | salāt-ol jom‘e = namāz-e jom‘e(فقه)

قمی ، محمد طاهر بن محمد حسین ، - 1098 قمری
qomī, mohammad tāher ebn-e mohammad hoseyn (- 1687)


آداب الجمعه | ādāb-ol jom‘e(دعا)صلاه الجمعه | salāt-ol jom‘e(فقه)

ملا محمد بن حسن
mollā mohammad ebn-e hasan