حسن و دل = نوباوه بوستان بیان و تذکره دوستان زمان = دستور عشاق = عقل و سلطنت = افسانه عقل | hosn va del = nobāve-ye būstān-e bayān va tazkere-ye dūstān-e zamān = dastūr-e ‘oššāq = ‘aql va saltanat(داستان)

یحیی سیبک نیشابوری ، - 852 قمری
yahyā sībak-e neyšābūrī (- 1449)


حسن و دل = نوباوه بوستان بیان و تذکره دوستان زمان = دستور عشاق = عقل و سلطنت = افسانه عقل | hosn va del = nobāve-ye būstān-e bayān va tazkere-ye dūstān-e zamān = dastūr-e ‘oššāq = ‘aql va saltanat(داستان)

یحیی سیبک نیشابوری ، - 852 قمری
yahyā sībak-e neyšābūrī (- 1449)


حسن و عشق = تزویج عشق و حسن = کتخدایی حسن و عشق | hosn va ‘ešq = tazvīj-e ‘ešq va hosn = katxodāyī-ye hosn va ‘ešq(داستان)

عالی شیرازی ، محمد، - 1121 قمری
‘ālī šīrāzī, mohammad (- 1710)


روح و بدن = صحت و مرض = حسن و عشق = روح نامه = روح و حسن = حسن و دل | rūh- va badan = sehhat va maraz = hosn va ‘ešq = rūh nāma = rūh va hosn = hosn va del(عرفان و تصوف)

فضولی بغدادی ، محمد بن سلیمان ، 913؟ - 976 ؟ قمری
fozūlī baqdādī, mohammad ebn-e soleymān (1508 - 1569)


روح و بدن = صحت و مرض = حسن و عشق = روح نامه = روح و حسن = حسن و دل | rūh- va badan = sehhat va maraz = hosn va ‘ešq = rūh nāma = rūh va hosn = hosn va del(عرفان و تصوف)

فضولی بغدادی ، محمد بن سلیمان ، 913؟ - 976 ؟ قمری
fozūlī baqdādī, mohammad ebn-e soleymān (1508 - 1569)


روح و بدن = صحت و مرض = حسن و عشق = روح نامه = روح و حسن = حسن و دل | rūh- va badan = sehhat va maraz = hosn va ‘ešq = rūh nāma = rūh va hosn = hosn va del(عرفان و تصوف)

فضولی بغدادی ، محمد بن سلیمان ، 913؟ - 976 ؟ قمری
fozūlī baqdādī, mohammad ebn-e soleymān (1508 - 1569)


روح و بدن = صحت و مرض = حسن و عشق = روح نامه = روح و حسن = حسن و دل | rūh- va badan = sehhat va maraz = hosn va ‘ešq = rūh nāma = rūh va hosn = hosn va del(عرفان و تصوف)

فضولی بغدادی ، محمد بن سلیمان ، 913؟ - 976 ؟ قمری
fozūlī baqdādī, mohammad ebn-e soleymān (1508 - 1569)


تذکره خیر البیان | tazkere-ye xayr-ol bayān(تاریخ)

سیستانی ، شاه حسین بن غیاث الدین محمود، 978ق 11 قمری
sīstānī, šāh hoseyn ebn-e qīyās-od-dīn mahmūd (1571- 17c)


التفریع و البیان و اقامه الحجه لولی الزمان | at-tafrī‘ wa-l bayān wa iqāmat-ul ḥujja li-walī-yiz zamān(متفرقه)

سموقی ، علی بن احمد، ق 5 قمری
sammūqī, ‘alī ebn-e ahmad (- 11c)


احوال مهدی آخر الزمان | ahvāl-e mahdī-ye āxar-oz-zamān = al-burhān fī ‘alāmāt mahdīyy āxir-iz-zamān(کلام و اعتقادات)

متقی ، علی بن حسام الدین ، 888 - 975 قمری
mottaqī, ‘alī ebn-e hesām-od-dīn (1484 - 1568)