شرح الفیه ابن مالک | š.-u alfīyyat-i ibn-i mālik(نحو)

حسینی ، زین العابدین بن محمد باقر، ق 13 قمری
hoseynī, zeyn-ol-‘ābedīn ebn-e mohammad bāqer (- 19c)


جامع عباسی (باب هجدهم ) = تقسیم ارث | jāme‘-e ‘abbāsī (bāb-e hejdahom) = taqsīm-e ers(فقه)

خادم حسینی ، زین العابدین ، ق 11 قمری
xādem hoseynī, zeyn-ol-‘ābedīn (- 17c)


فرسنامه = اسب نامه | faras-nāme = asb nāme(شعر، حیوان شناسی)

حسینی هاشمی ، زین العابدین بن ابوالحسین ، - 926 قمری
hoseynī hāšemī, zeyn-ol-‘ābedīn ebn-e ab-ol-hoseyn (- 1520)


اوراد العابدین | owrād-ol ‘ābedīn(دعا)

بافقی ، زین العابدین بن محمد علی
bāfqī, zeyn-ol-‘ābedīn ebn-e mohammad ‘alī


گوهر شبچراغ | gowhar-e šabčerāq(آداب و سنن)

خادم حسینی ، زین العابدین ، ق 11 قمری
xādem hoseynī,zeyn-ol-‘ābedīn(- 17c)

ﺍﻫﺪﺍﺀ ﺑﻪ: ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻴﻨﻲ (ﺻﻔﻮﻱ) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۰۲۰ﻕ (= »ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺩﻋﻮﺍﺕ«) ﺩﺭ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﻧﻤﺎﺯ ﺷﺐ، ﺩﺭ ﻳﻚ »ﻣﻘﺪ??

مصباح العابدین | miṣbāḥ-ul ‘ābidīn(دعا)

خادم حسینی ، زین العابدین ، ق 11 قمری
xādem hoseynī, zeyn-ol-‘ābedīn (- 17c)

ﺍﻫﺪﺍ ﺑﻪ: ﺷﺎﻩ ﺻﻔﻲ ﺻﻔﻮﻱ (۱۰۳۸ - ۱۰۵۲ﻕ) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ۲ ﺷﻮﺍﻝ ۱۰۳۸ﻕ ﮐﺘﺎﺑﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘ??

دفع شبهات | daf‘-e šobahāt(متفرقه)

رفسنجانی ، محمد علی بن زین العابدین ، ق 13 قمری
Rafsanjānī, mohammad ‘alī ebn-e zeyn-ol-‘ābedīn (- 19c)


حیاه الانسان | ḥayāt-ul insān(طب)

ایروانی ، محمد بن زین العابدین ، ق 14 قمری
īravānī, mohammad ebn-e zeyn-ol-‘ābedīn ( - 20c)


خل النجس و حکمه (رساله فی ) | xal-un najis wa ḥukm-u-hu (r.-un fī)(فقه)

تبریزی ، زین العابدین ، ق 10 قمری
tabrīzī, zeyn-ol-‘ābedīn (- 16c)


جواب ایرادات | javāb-e īrādāt(متفرقه)

رفسنجانی ، محمد علی بن زین العابدین ، ق 13 قمری
rafsanjānī, mohammad ‘alī ebn-e zeyn-ol-‘ābedīn (- 19c)