تصوف | tasavvof(عرفان و تصوف)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā ebn-e fazl-o-llāh ( - 19c)


حاشیه نسبه ارتفاع اعظم الجبال | ḥāšīyat-u nisbat-i irtifā‘-i a‘ẓam-il jībāl(ریاضیات)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā-e-bn-e fazl-o-llāh ( - 19c)


العرفان | al-‘irfān(عرفان و تصوف)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā ebn-e fazl-ol-lāh (- 19c)


طینت | tīnat(کلام و اعتقادات)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā ebn-e fazl-ol-lāh (- 19c)


حاشیه تحریر اقلیدس | ḥāšīyat-u taḥrīr-i uqlīdis(ریاضیات)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā ebn-e fazl-ol-lāh (- 19c)


شرح قصیده الحمیری = شرح القصیده العینیه | š.-u qaṣīdat-il-ḥimyarī = š.-ul-qaṣīdat-il-‘aynīyya(ادبیات)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā ebn-e fazl-ol-lāh (- 19c)


منشات | monša’āt(نامه نگاری)

حسینی تفریشی ، ابوالمفاخر بن فضل االله، ق 11 قمری
hoseynī tafrīšī, ab-ol-mafāxer ebn-e fazl-ol-lāh(- 17c)


الدیات | ad-dīyāt(فقه)

حسینی مازندرانی ، موسی بن مهدی ، ق 14 قمری
hoseynī māzandarānī, mūsā ebn-e mahdī ( - 20c)


الاربعون حدیثا فی فضائل علی (ع ) | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā fī faḍā’il-i ‘alī (‘)(حدیث)

جمال حسینی ، عطاءاالله بن فضل االله، - 930 ؟ قمری
jamāl hoseynī, ‘atā’-ol-lāh ebn-e fazl-ol-lāh ( - 1524)


کتاب الفضل | k.-ol fazl(فضایل و مناقب)

حسینی قزوینی ، قریش بن محمد، - 1279 قمری
hoseynī qazvīnī,qorayš ebn-e mohammad(- 1863)