طب الائمه | ṭibb-ul a’imma(طب ، حدیث)

حسینی ، محمد بن اکبر، ق 12 قمری
hoseynī, mohammad ebn-e akbar (- 18c)


مقامات حسینی | maqāmāt-e hoseynī(شعر)

منشی ، محمد اکبر، ق 12 قمری
monšī,mohammad akbar(- 18c)


طب النبوی = طب النبی | ṭibb-un nabawī = ṭibb-un nabī(طب ، حدیث)

حسینی ، محمد بن اکبر، ق 12 قمری
hoseynī, mohammad ebn-e akbar (- 18c)


مجموعه اکبری = مجموعه الکلام | majmū‘e-ye akbarī = majmū‘at-ol kalām(طب)

حسینی سراجه ، علی اکبر بن گداعلی ، ق 11 قمری
hoseynī-ye serāje, ‘alī akbar ebn-e gedā-‘alī(- 17c)


طب اکبری = تشریح طب اکبری = طب الاکبر | tebb-e akbarī = tašrīh-e tebb-e akbarī = tebb-ol akbar(طب)

شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد، - 1134 قمری
šāh arzānī, mohammad akbar ebn-e mohammad (- 1722)


تاریخ اکبری = محمدت نامه ایزدی = اکبرنامه = تاریخ اکبر شاهی = آئین اکبری | tārīx-e akbarī = mahmadat-nāme-ye īzadī = akbar- nāme = tārīx-e akbar-šāhī = āyīn-e akbarī(تاریخ هند)

علامی ، ابوالفضل بن مبارک ، 958؟ - 1011 ؟ قمری
‘allāmī, ab-ol-fazl ebn-e mobārak (1551-1603)


خمسه حسینی = پنج گنج | xamse-ye hoseynī(شعر)

حسینی قزوینی ، حسین بن محمد حسن ، 1184 - 1249 قمری
hoseynī qazvīnī, hoseyn ebn-e mohammad hasan (1771 - 1834)


الطهاره | aṭ-ṭahāra(فقه)

ملائی ، میرزا علی اکبر
mollā’ī, mīrzā ‘alī akbar


الطهاره | at-tahāra(فقه)

کلارستاقی ، علی اکبر بن محمد، - 1362 قمری
kalārostāqī, ‘alī akbar ebn-e mohammad (- 1943)


کشکول | kaškūl(گوناگون)

ملاباشی ، علی اکبر بن محمد، ق 13 قمری
mollā-bāšī,‘alī akbar ebn-e mohammad (- 19c)