رساله عملیه = سوال و جواب | r.-ye-‘amalīyya = so’āl va javāb(فقه)

حسینی ، حسین بن محمد ابراهیم ، ق 13 قمری
hoseynī, hoseyne-bn-e mohammad ebrāhīm (- 19c)


شرح خطبه الشقشقیه | š.-e xotbat-oš šeqšeqīyya(شرح حدیث)

حسینی جرجانی ، ابراهیم بن محمد، ق 11 قمری
hoseynī jorjānī, ebrāhīm ebn-e mohammad (- 17c)


العلم الالهی | al-‘ilm-ul ilāhī(کلام و اعتقادات)

حسینی بحرانی ، محمد بن ابراهیم ، ق 11 قمری
hoseynī bahrānī, mohammad ebn-e ebrāhīm (- 17c)


ایقاظ النائمین و ایعاظ الجاهلین | īqāẓ-un nā’imīn wa ī‘āẓ-ul jāhilīn(فقه)

حسینی بحرانی ، محمد بن ابراهیم ، ق 11 قمری
hoseynī bahrānī, mohammad ebn-e ebrāhīm (- 17c)


تحقیق فی الزیاره العاشوراء | taḥqīq-un fi-z zīyārat-il ‘āšūrā’(حدیث)

حسینی ساوجی ، حسن بن ابراهیم ، ق 13 قمری
hoseynī sāvajī, hasan ebn-e ebrāhīm (-19c)


ریاض الاحکام فی شرح شرایع الاسلام | rīyāḍ-ul-aḥkām fī š.-i šarāyi‘-il-islām(فقه)

حسینی رشتی ، صادق بن ابراهیم ، ق 13 قمری
hoseynī raštī, sādeq ebn-e ebrāhīm (- 19c)


بحر الحقائق فی معرفه الرموز و الدقائق | baḥr-ul ḥaqā’iq fī ma‘rifat-ir rumūz wa-d daqā’iq(فقه)

حسنی حسینی ، محمد ابراهیم بن حسین ، ق 13 قمری
hasanī hoseynī, mohammad ebrāhīm ebn-e hoseyn (- 19c)


اثبات الواجب الوسیط | iṯbāt-ul wājib-ul wasīṭ(کلام و اعتقادات)

حسینی دشتکی ، احمد بن ابراهیم ، - 1015 قمری
hoseynī daštakī, ahmad ebn-e ebrāhīm ( - 1607)


اثبات الواجب الکبیر | iṯbāt-ul wājib-ul kabīr(کلام و اعتقادات)

حسینی دشتکی ، احمد بن ابراهیم ، - 1015 قمری
hoseynī daštakī, ahmad ebn-e ebrāhīm ( - 1607)


اتحاف السعداء بمناقب سید الشهداء | itḥāf-us su‘adā’ bi-manāqib-i sayyid-iš šuhadā’(فضایل و مناقب)

میر غنی حسینی ، عبداالله بن ابراهیم ، - 1207 قمری
mīr-qanī-ye hoseynī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ebrāhīm ( - 1793)