الفوائد السنیه فی شرح العوامل المحسنیه | al-fawā’id-us sanīyya fī š.-il ‘awāmil-il muḥsinīyya(نحو)

حسینی شوشتری ، عبدالکریم بن محمد هادی ، ق 12 قمری
hoseynī šoštarī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad hādī (- 18c)


تفسیر القرآن الکریم | tafsīr-ul qur’ān-il karīm(تفسیر)

سید ششتری ، ق 13 قمری
seyyed-e šoštarī (- 19c)


الامامه | al-imāma(کلام و اعتقادات)

حسینی ، احمد بن محمد هادی ، ق 12 قمری
hoseynī, ahmad ebn-e mohammad hādī (- 18c)


القرائات | al-qirā’āt(قرائت)

شریف حسینی ، محمد عقیل بن عبدالهادی ، ق 12 قمری
šarīf hoseynī, mohammad ‘aqīl ebn-e ‘abd-ol-hādī ( - 18c)


القرائات | al-qirā’āt(قرائت)

شریف حسینی ، محمد عقیل بن عبدالهادی ، ق 12 قمری
šarīf hoseynī, mohammad ‘aqīl ebn-e ‘abd-ol-hādī ( - 18c)


شرح دعاء صباح | š.-e do‘ā’-e sabāh(شرح دعا)

شوشتری ، رضی الدین محمد، ق 12 قمری
šoštarī, razī-od-dīn mohammad (- 18c)


معشوق بنارس | ma‘šūq-e banāras(شعر)

خطای شوشتری ، محمد، ق 13 قمری
xatāy-e šoštarī, mohammad(- 19c)


توقیت ظهور امام زمان (ع ) | towqīt-e zohūr-e emām-e zamān(کلام و اعتقادات)

حسینی دلیجانی ، عبدالهادی بن حسین ، ق 11 قمری
hoseynī delījānī, ‘abd-ol-hādī ebn-e hoseyn (- 17c)


خواص القران و ادعیه شهر رمضان | xawāṣṣ-ul qur‘ān wa ad‘īyat-u šahr-i ramaḍān(علوم قرآن ، دعا)

شریف حسینی ، محمد عقیل بن عبدالهادی ، ق 12 قمری
šarīf hoseynī, mohammad ‘aqīl ebn-e ‘abd-ol-hādī (- 18c)


خواص القران و ادعیه شهر رمضان | xawāṣṣ-ul qur‘ān wa ad‘īyat-u šahr-i ramaḍān(علوم قرآن ، دعا)

شریف حسینی ، محمد عقیل بن عبدالهادی ، ق 12 قمری
šarīf hoseynī, mohammad ‘aqīl ebn-e ‘abd-ol-hādī (- 18c)