الصافیه فی نظم الکافیه | aṣ-ṣāfīya fī naẓm-il kāfīya(نحو، شعر)

حسینی سیفی ، محمد بن محمد مهدی ، - 1150؟ قمری
hoseynī seyfī, mohammad ebn-e mohammad mahdī (- 1738)


الصافیه فی نظم الکافیه | aṣ-ṣāfīya fī naẓm-il kāfīya(نحو، شعر)

حسینی سیفی ، محمد بن محمد مهدی ، - 1150؟ قمری
hoseynī seyfī, mohammad ebn-e mohammad mahdī (- 1738)


تبصره المتعلمین منظوم | tabṣirat-ul muti‘allimīn-i manẓūm(فقه ، شعر)

حسینی سیفی ، محمد بن محمد مهدی ، - 1150 ؟ قمری
hoseynī seyfī, mohammad ebn-e mohammad mahdī (- 1738)


التحفه القوامیه فی فقه الامامیه | at-tuḥfat-ul qawāmīya fī fiqh-il imāmīya(فقه ،شعر)

حسینی سیفی ، محمد بن محمد مهدی ، - 1150 ؟ قمری
hoseynī seyfī, mohammad ebn-e mohammad mahdī (- 1738)


التحفه القوامیه فی فقه الامامیه | at-tuḥfat-ul qawāmīya fī fiqh-il imāmīya(فقه ،شعر)

حسینی سیفی ، محمد بن محمد مهدی ، - 1150 ؟ قمری
hoseynī seyfī, mohammad ebn-e mohammad mahdī (- 1738)


التحفه القوامیه فی فقه الامامیه | at-tuḥfat-ul qawāmīya fī fiqh-il imāmīya(فقه ،شعر)

حسینی سیفی ، محمد بن محمد مهدی ، - 1150 ؟ قمری
hoseynī seyfī, mohammad ebn-e mohammad mahdī (- 1738)


المفرح القوامی = مفرح القوام = قانونچه منظوم | al-mufarriḥ-ul qawāmī = mufariḥ-ul qawām = qānūnča manẓūm(طب ، شعر)

حسینی سیفی ، محمد بن محمد مهدی ، - 1150 ؟ قمری
hoseynī seyfī, mohammad ebn-e mohammad mahdī(- 1738)


نظم الحساب = نظم خلاصه الحساب | nazm-ol hesāb = nazm-e xolāsat-ol hesāb(شعر، ریاضیات)

حسینی سیفی ، محمد بن محمد مهدی ، - 1150؟ قمری
hoseynī seyfī, mohammad ebn-e mohammad mahdī (- 1738)


آداب و آثار دعای سیفی | ādāb va āsār-e do‘ā-ye seyfī(دعا)البوارق | al-bawāriq(تاریخ)

حسینی قمی ، محمد مهدی ، قمری
hoseynī qomī, mohammad mahdī