زبده الانساب | zobdat-ol ansāb(انساب)

حسینی صافی ، محمد جعفر بن محمد امین ، 1130 - 1219 قمری
hoseynī sāfī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad amīn (1718 - 1805)


الرساله المظفریه | ar-r.-ul muẓaffariya(کلام و اعتقادات)

انباری ، محمد شفیع بن محمد امین ، ق 14 قمری
anbārī, mohammad šafī‘ ebn-e mohammad amīn ( - 20c)


البلد الامین فی اصول الدین | al-balad-ul amīn fī usūl-id dīn(کلام و اعتقادات ، شعر)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775-1851)


البلد الامین فی اصول الدین | al-balad-ul amīn fī usūl-id dīn(کلام و اعتقادات ، شعر)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775-1851)


البلد الامین فی اصول الدین | al-balad-ul amīn fī usūl-id dīn(کلام و اعتقادات ، شعر)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775-1851)


بحر الفوائد و عقد الفراید | bahr-ol favā’ed va ‘aqd-ol farāyed(چند دانشی ، تاریخ جهان)

حسینی اصفهانی ، محمد شفیع ، ق 11 قمری
hoseynī esfahānī, mohammad šafī‘ (- 17c)


بیع | bey‘(فقه)

آباده ای ، محمد جعفر بن محمد صفی ، - 1280 قمری
ābādeīī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad safī (- 1864)


فقه شیعی | feqh-e šī‘ī(فقه)

آباده ای ، محمد جعفر بن محمد صفی ، - 1280 قمری
ābāde’ī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad safī (- 1864)


الفقه الجعفری | al-fiqh-ul ja‘farī(فقه)

آباده ای ، محمد جعفر بن محمد صفی ، - 1280 قمری
ābāde’ī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad safī (- 1864)


الطریقه المرتضویه | aṭ-ṭarīqa-tul murtaḍawīyya(فقه)

آباده ای ، محمد جعفر بن محمد صفی ، - 1280 قمری
ābāde’ī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad safī (- 1864)