ریاض الاحکام فی شرح شرایع الاسلام | rīyāḍ-ul-aḥkām fī š.-i šarāyi‘-il-islām(فقه)

حسینی رشتی ، صادق بن ابراهیم ، ق 13 قمری
hoseynī raštī, sādeq ebn-e ebrāhīm (- 19c)


عهدنامه مالک اشتر (ترجمه ) | ahd-nāme-ye mālek-e aštar (t.)(حدیث)

حسینی ، صادق ، ق 13 قمری
hoseynī, sādeq (- 19c)


دیوان صادق اصفهانی = دیوان صادق ملا رجب | d.-e sādeq-e esfahānī = d.-e sādeq-e mollā rajab(شعر)

صادق ملا رجب ، - 1305 قمری
sādeq-e mollā rajab (- 1888)


دیوان صادق اصفهانی = دیوان صادق ملا رجب | d.-e sādeq-e esfahānī = d.-e sādeq-e mollā rajab(شعر)

صادق ملا رجب ، - 1305 قمری
sādeq-e mollā rajab (- 1888)


مکتوبات = مکاتبات | maktūbāt = mokātebāt(مواعظ)

حسینی خادم ، معین الدین اشرف بن محمد صادق
hoseynī xādem, mo‘īn-od-dīn ašraf ebn-e mohammad sādeq


سرور الفواد و ضیاء العینین | sorūr-ol fo’ād va zīyā’-ol ‘aynayn(تاریخ)

حسینی واعظ، محمد صادق بن محمد باقر، ق 13 قمری
hoseynī vā‘ez, mohammad sādeq ebn-e mohammad bāqer (- 19c)


جارح العینین فی مصیبه مولانا الحسین | jāriḥ-ul ‘aynayn fī muṣībat-i mawlā-nā al-ḥusayn(تاریخ معصومین)

حسینی واعظ، محمد صادق بن محمد باقر، ق 13 قمری
hoseynī vā‘ez, mohammad sādeq ebn-e mohammad bāqer (- 19c)


دو یادداشت از محمد حسین بن مصطفی همدانی و محمد صادق بن محمد تقی حسینی | do yāddāšt az mohammad hoseyn ebn-e mostafā hamadānī va mohammad sādeq ebn-e mohammad taqī- ye hoseynī(متفرقه)عقائد اصولیه و فوائد فروعیه | ‘aqā’ed-e osūlīye va favā’ed-e forū‘īye(کلام و اعتقادات)

موسوی ، محمد ابراهیم بن محمد صادق ، ق 13 قمری
mūsavī, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad sādeq (- 19c)


مهمات الاعتقادات | mohemmāt-ol e‘teqādāt(کلام و اعتقادات)

حسینی رشتی ، هاشم بن محمد هاشم ، ق 13 قمری
hoseynī raštī, hāšem ebn-e mohammad hāšem(- 19c)