طبی = پزشکی | tebbī = pezeškī(طب ، حدیث)

حسینی قزوینی ، محمد رضا بن محمد قاسم ، - 1147 قمری
hoseynī qazvīnī, mohammad rezā ebn-e mohammad qāsem (- 1735)


دلیل الزائرین | dalīl-oz zā’erīn(زیارات)

حسینی قزوینی ، محمد رضا بن محمد قاسم ، - 1147 قمری
hoseynī qazvīnī, mohammad rezā ebn-e mohammad qāsem (- 1735)


بحر المغفره | baḥr-ul maġfira(دعا)

حسینی قزوینی ، محمد رضا بن محمد قاسم ، - 1123 قمری
hoseynī qazvīnī, mohammad rezā ebn-e mohammad qāsem (- 1711)


مقتل علی بن ابیطالب و امام مجتبی و امام کاظم و امام رضا | maqtal-e ‘alī-ye bn-e abī-tāleb va emām-e mojtabā va emām-e kāzem va emām rezā(تاریخ معصومین)

حسینی قزوینی ، قریش بن محمد، - 1279 قمری
hoseynī qazvīnī, qorayš ebn-e mohammad(- 1863)


خمسه حسینی = پنج گنج | xamse-ye hoseynī(شعر)

حسینی قزوینی ، حسین بن محمد حسن ، 1184 - 1249 قمری
hoseynī qazvīnī, hoseyn ebn-e mohammad hasan (1771 - 1834)


تحفه الرضا = ترجمه طب الرضا = ترجمه رساله ذهبیه | tohfat-or rezā = t.-ye tebb-or rezā = t.-ye r.-ye zahabīye(طب ، حدیث)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، ق 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam (-17c)


الهاشمیه | al-hāšimīyya(اخلاق)

حسینی قزوینی ، محمد بن جعفر، ق 13 قمری
hoseynī qazvīnī, mohammad ebn-e ja‘far(- 19c)


اصول دین | osūl-e dīn(کلام و اعتقادات)

قزوینی حسینی ، محمد بن معزالدین ، ق 13 قمری
qazvīnī hoseynī, mohammad ebn-e mo‘ez-od-dīn (- 19c)


کفن سیاه | kafan-e sīyāh(شعر)

عشقی ، محمد رضا بن ابوالقاسم ، 1312 - 1342 قمری
‘ešqī, mohammad rezā ebn-e ab-ol-qāsem (1895-1924)


الطهاره | at-tahāra(فقه)

حسینی قزوینی ، محمد تقی بن امیرمومن ، - 1270 قمری
hoseynī qazvīnī, mohammad taqī ebn-e amīr mo’men (- 1854)