مفتاح السعاده فی شرح نهج البلاغه | meftāh-os sa‘āda fī šarh-i nahaj-ul balāġa(شرح حدیث)

حسینی قائنی ، محمد تقی بن محمد باقر، ق 15 قمری
hoseynī qā’enī,mohammad taqī ebn-e mohammad bāqer (- 21c)


الابداع | al-ibdā‘(اصول فقه)

حسینی قائنی ، حسن بن محمد، - 1300 قمری
hoseynī qā’enī, hasan ebn-e mohammad ( - 1883)


حجیه العلم | ḥujjīyat-ul ‘ilm(اصول فقه)

حسینی قائنی ، حسن بن محمد، - 1300 قمری
hoseynī qā’enī, hasan ebn-e mohammad (- 1883)


الادله الشرعیه | al-dillat-uš-šar‘īyya(اصول فقه)

حسینی قائنی ، حسن بن محمد، - 1300 قمری
hoseynī qā’enī, hasan ebn-e mohammad ( - 1883)


قصوی الترغیب فی شرح التهذیب | quṣwa-t tarġīb fī š.-it tahḏīb(منطق)

حسینی قائنی ، حسن بن محمد، - 1300 قمری
hoseynī qā’enī, hasan ebn-e mohammad(- 1883)


الدروس | ad-durūs(فقه)

حسینی قائنی ، ابوطالب بن ابی تراب ، 1230؟ - 1293 ؟ قمری
hoseynī qā’enī, abū-tāleb ebn-e abī-torāb (1815 - 1876)


ابصار الافکار لانتصار الابرار | ibṣār-ul afkār li-intiṣār-il abrār(اصول فقه)

حسینی قائنی ، حسن بن محمد، - 1300 قمری
hoseynī qā’enī, hasan ebn-e mohammad ( - 1883)


الاستصحاب | al-istiṣḥāb(استصحاب)

حسینی قائنی ، ابوطالب بن ابی تراب ، 1230؟ - 1293؟ قمری
hoseynī qā’enī, abū-tāleb ebn-e abī-torāb (1815 - 1876)


حرقه الفواد و جمره الاکباد | ḥarqat-ul fu’ād wa jamrat-ul akbād(تاریخ معصومین)

حسینی قائنی ، حسن بن محمد، - 1300 قمری
hoseynī qā’enī, hasan ebn-e mohammad (- 1883)


الصحه و الاعم | aṣ-ṣiḥḥa wa-l a‘am(اصول فقه)

حسینی قائنی ، ابوطالب بن ابی تراب ، 1230؟ - 1293؟ قمری
hoseynī qā’enī, abū-tāleb ebn-e abī-torāb (1815 - 1876)