الدروس | ad-durūs(فقه)

حسینی قائنی ، ابوطالب بن ابی تراب ، 1230؟ - 1293 ؟ قمری
hoseynī qā’enī, abū-tāleb ebn-e abī-torāb (1815 - 1876)


الاستصحاب | al-istiṣḥāb(استصحاب)

حسینی قائنی ، ابوطالب بن ابی تراب ، 1230؟ - 1293؟ قمری
hoseynī qā’enī, abū-tāleb ebn-e abī-torāb (1815 - 1876)


الرساله الحسینیه | ar-r.-ul ḥusaynīyya(اصول فقه)

حسینی قائنی ، ابوطالب بن ابی تراب ، 1230؟ - 1293؟ قمری
hoseynī qā’enī, abū-tāleb ebn-e abī-torāb (1815 - 1876)


الصحه و الاعم | aṣ-ṣiḥḥa wa-l a‘am(اصول فقه)

حسینی قائنی ، ابوطالب بن ابی تراب ، 1230؟ - 1293؟ قمری
hoseynī qā’enī, abū-tāleb ebn-e abī-torāb (1815 - 1876)


حجیه المظنه | ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

حسینی قائنی ، ابوطالب بن ابی تراب ، 1230؟ - 1293 ؟ قمری
hoseynī qā’enī, abū-tāleb ebn-e abī-torāb (1815 - 1876)


مقدمه الواجب | muqaddamat-ul wājib(اصول فقه)

حسینی قائنی ، ابوطالب بن ابی تراب ، 1230؟ - 1293؟ قمری
hoseynī qā’enī, abū-tāleb ebn-e abī-torāb (1815 - 1876)


نخبه المقال الخالیه عن القیل و القال | noxba-tol maqāl-il xālīya ‘an-il qīl-i wa-l qāl(اصول فقه)

حسینی قائنی ، ابوطالب بن ابی تراب ، 1230؟ - 1293 ؟ قمری
hoseynī qā’enī, abū-tāleb ebn-e abī-torāb (1815 - 1876)


مساله الضد | mas’alat-u۷۷id(اصول فقه)

حسینی قائنی ، ابوطالب بن ابی تراب ، 1230؟ - 1293 ؟ قمری
hoseynī qā’enī, abū-tāleb ebn-e abī-torāb(1815 - 1876)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﭘﻨ ﺞﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ﺫﻳﻘﻌﺪﻩ ۱۲۷۰ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺑﻴﺎﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﻲﺀ ﻧﻬﻲ ﺍ

الدرر الباهره فی تصویر المعرفه الممکنه فی حق االله سبحانه = الدره الباهره | ad-durar-ul bāhira fī tasvīr-il ma‘rifat-il mumkina fī ḥaqq-il lāh subḥān-a-h = ad-durrat-ul bāhira(کلام و اعتقادات)

حسینی قائنی ، ابوطالب بن ابی تراب ، 1230؟ - 1293 ؟ قمری
hoseynī qā’enī, abū-tāleb ebn-e abī-torāb (1815 - 1876)


الابداع | al-ibdā‘(اصول فقه)

حسینی قائنی ، حسن بن محمد، - 1300 قمری
hoseynī qā’enī, hasan ebn-e mohammad ( - 1883)