نود و نه نام خدای = معمای اسماء الحسنی | navad va noh nām-e xodāy = mo‘ammā-ye asmā’-ol hosnā(معما، شعر، اسماء االله)

حسینی نیشابوری ، حسین بن محمد، - 904 قمری
hoseynī neyšābūrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1499)


نود و نه نام خدای = معمای اسماء الحسنی | navad va noh nām-e xodāy = mo‘ammā-ye asmā’-ol hosnā(معما، شعر، اسماء االله)

حسینی نیشابوری ، حسین بن محمد، - 904 قمری
hoseynī neyšābūrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1499)


معما = دستور معما = معمیات = معما نامه = کتاب المعما | mo‘ammā = dastūr-e mo‘ammā = mo‘ammayāt = mo‘ammā-nāme = k.-ol mo‘ammā(معما)

حسینی نیشابوری ، حسین بن محمد، - 904 قمری
hoseynī neyšābūrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1499)


معما = دستور معما = معمیات = معما نامه = کتاب المعما | mo‘ammā = dastūr-e mo‘ammā = mo‘ammayāt = mo‘ammā-nāme = k.-ol mo‘ammā(معما)

حسینی نیشابوری ، حسین بن محمد، - 904 قمری
hoseynī neyšābūrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1499)


معما = دستور معما = معمیات = معما نامه = کتاب المعما | mo‘ammā = dastūr-e mo‘ammā = mo‘ammayāt = mo‘ammā-nāme = k.-ol mo‘ammā(معما)

حسینی نیشابوری ، حسین بن محمد، - 904 قمری
hoseynī neyšābūrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1499)


معما = دستور معما = معمیات = معما نامه = کتاب المعما | mo‘ammā = dastūr-e mo‘ammā = mo‘ammayāt = mo‘ammā-nāme = k.-ol mo‘ammā(معما)

حسینی نیشابوری ، حسین بن محمد، - 904 قمری
hoseynī neyšābūrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1499)


شرح دستور معمای نیشابوری = شرح رکنی | š.-e dastūr-e mo‘ammā-ye neyšābūrī = š.-e roknī(معما)

رکنای نیشابوری ، صادق ، ق 10 قمری
roknā-ye neyšābūrī، sādeq (- 16c)


دیوان رضی نیشابوری | d.-e razī neyšābūrī(شعر)

رضی الدین نیشابوری ، محمد، - 598 قمری
razī-yod-dīn-e neyšābūrī, mohammad ( - 1202)


دیوان نظیری نیشابوری | d.-e nazīrī-ye neyšābūrī(شعر)

نظیری ، محمد حسین ، - 1021 ؟ قمری
nazīrī, mohammad hoseyn (- 1613)


دیوان نظیری نیشابوری | d.-e nazīrī-ye neyšābūrī(شعر)

نظیری ، محمد حسین ، - 1021 ؟ قمری
nazīrī, mohammad hoseyn (- 1613)