دیوان ابن شدقم | d.-u ibn-i šadqam(شعر)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، ق 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam ( - 17c)


نصایح | nasāyeh(اخلاق)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، ق 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam (- 17c)


منشات | monša’āt(نامه نگاری)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، ق 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam(- 17c)


وقعه الجمل | waq‘at-ul jamal(تاریخ اسلام)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، قرن 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam( - 17c)


هدایه الدین فی قمع المعتدین | hedāyat-od dīn fī qama‘-il mu‘tadīn(کلام و اعتقادات)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، ق 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam(- 17c)


حمایه الدین فی ردع المنافقین المعتدین | ḥimāyat-ud dīn fī radd‘-il munāfiqīn-il mu‘tadīn(متفرقه)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، ق 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam ( - 17c)


تحفه لب اللباب فی ذکر نسب الساده و الانجاب | tuḥfat-u lubb-il lubāb fī ḏikr-i nasab-is sādat wa-l anjāb()

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، ق 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam (-17c)


زهره الانوار فی نسب الائمه الاطهار | zahrat-ul anwār fī nasab-il a’imma-til aṭhār(تاریخ معصومین)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، ق 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam (- 17c)


تحفه الرضا = ترجمه طب الرضا = ترجمه رساله ذهبیه | tohfat-or rezā = t.-ye tebb-or rezā = t.-ye r.-ye zahabīye(طب ، حدیث)

حسینی مدنی ، ضامن بن شدقم ، ق 11 قمری
hoseynī madanī, zāmen ebn-e šadqam (-17c)


الرد علی المولی جمال الدین بن الحسام | ar-radd ‘ala-l mawlā jamāl-id-dīn ibn-il ḥusām(کلام و اعتقادات)

حسینی مدنی ، مهنا بن سنان ، - 754 قمری
hoseynī madanī, mohannā ebn-e sanān (- 1354)