المسطور فی شرح الرق المنشور | al-masṭūr fī š.-ir riq-in manšūr(کلام و اعتقادات)

حسینی حائری ، مهدی بن خلیل ، ق 14 قمری
hoseynī hā’erī, mahdī ebn-e xalīl (- 20c)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﺮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭ؛ ﻛﺸﻔﻲ، ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺍﺳﺤﺎﻕ (۱۱۸۹ - ۱۲۶۷) ﺷﺮﺣﻲ ﺍﺳﺖ ﻣﺰﺟﻲ ﻭ ﻣﺘ?

تحفه الایتام | tohfat-ol ītām(کلام و اعتقادات)

صفوی ، خلیل االله بن مهدی ، ق 14 قمری
safavī, xalīl-ol-lāh ebn-e mahdī (-20c)


دیوان خلیل | d.-e xalīl mohammadī, xalīl ( - 20c)(شعر)عوالی الامام ابی حنیفه | ‘awālī-ul imām abi-ḥanīfa(حدیث)

ابن خلیل ، یوسف بن خلیل ، 555 - 648 قمری
ebne xalīl, yūsof ebn-e xalīl (1161 - 1251)


دیوان قدسی حائری | d.-e qodsī-ye hā’erī(شعر)

قدسی حائری ، جواد
qodsī hā’erī, javād


خوان خلیل = دیباجه خوان خلیل | xān-e xalīl = dībāje-ye xān-e xalīl(ادبیات)خوان خلیل = دیباجه خوان خلیل | xān-e xalīl = dībāje-ye xān-e xalīl(ادبیات)البوارق | al-bawāriq(تاریخ)

حسینی قمی ، محمد مهدی ، قمری
hoseynī qomī, mohammad mahdī


الدیات | ad-dīyāt(فقه)

حسینی مازندرانی ، موسی بن مهدی ، ق 14 قمری
hoseynī māzandarānī, mūsā ebn-e mahdī ( - 20c)


دیوان خلیل بکتاش | d.-e xalīl-e baktāš(شعر)

بکتاش ، خلیل بن ابراهیم
baktāš, xalīl ebn-e ebrāhīm