مرکبات طبی | morakkabāt-e tebbī(طب)

همایون ، اسداالله، ق 13 قمری
homāyūn,asad-ol-lāh (- 19c)

ﺗﺎﺭﻳﺨﺘﺄﻟﻴﻒ: ۱۲۵۵ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺳﺎﺭﯼ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﻼﺝ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻱﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣ ﻲﺭﻭ

دیوان فیاض شیرازی | d.-e fayyāz-e šīrāzī(شعر)

شیرازی ، فیاض بن همایون ، ق 14 قمری
šīrāzī, fayyāz ebn-e homāyūn (- 20c)


من و سلوا | mann va salvā(شعر)

هاشمی عباسی ، اسداالله
hāšemī ‘abbāsī،asad-ol-lāh


قصیده شمس الایمان | qasīdat-u šams-il īmān yāfe‘ī ،‘abd-ol-lāh ebn-e as‘ad(کلام و اعتقادات)منتخب الفضائل | mn.-ol fazā’el(فضایل و مناقب)

نصراالله بن اسداالله، ق 13 قمری
nasr-ol-lāh ebn-e asad-ol-lāh (- 19c)


تذکره الولی فی معرفه سنه النبی (ص ) | yazdī, mohammad bāqer ebn-e asad-ol-lāh(فقه)ریاض الارواح | rīyāz-ol-arvāh(اخلاق)

گیل گیلانی ، اسداالله بن عبدالغفار، ق 13 قمری
gīl gīlānī, asad-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-qaffār (- 19c)


نمایشنامه سعدی و اتابک | nemāyešnāme-ye sa‘dī va atābak(هنر، داستان)

کرمی ، اسد، 1358قمری
karamī, asad (1939 -)


جنگهای حضرت رسول (ص ) | jang-hā-ye hazrat-e rasūl(تاریخ پیامبراکرم (ص ))

اسعد، بهمن
as‘ad, bahman


حساب | hesāb(ریاضیات)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)