حکم الریاضی | hokm-or rīyāzī(هیئت)

دهلوی ، محمد زمان بن محمد صادق ، ق 12 قمری
dehlavī, mohammad zamān ebn-e mohammad sādeq ( - 18c)


حکم شرب تتن و حشیش | hokm-e šorb-e toton va hašīš(فقه)شیر بها = حکم شیربها | šīr bahā = hokm-a šīr bahā(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


شیر بها = حکم شیربها | šīr bahā = hokm-a šīr bahā(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)