حرز البحر | ḥirz-ul baḥr(دعا)کنز المعانی فی شرح حرز الامانی = شرح حرز الامانی | kanz-ul ma‘ānī fī š.-i ḥirz-ul amānī = š.-u ḥirz-il amānī(تجوید)

موصلی ، محمد بن احمد، - 656 قمری
mūselī, mohammad ebn-e ahmad(- 1259)


کنز المعانی فی شرح حرز الامانی = شرح حرز الامانی | kanz-ul ma‘ānī fī š.-i ḥirz-ul amānī = š.-u ḥirz-il amānī(تجوید)

موصلی ، محمد بن احمد، - 656 قمری
mūselī, mohammad ebn-e ahmad(- 1259)


الحرز الیمانی (با ترجمه ) | al-ḥirz-ul yamānī (bā t.)(دعا)دیوان بحرالعلوم | d.-e bahr-ol-‘olūm(شعر)

بحرالعلوم بروجردی ، حسین بن محمد رضا، 1221 - 1306 قمری
bahr-ol-‘olūm-e borūjerdī, hoseyn ebn-e mohammad rezā (1806 - 1889)


بحر الانساب = کنز الانساب = بحر النصاب و المصاب | bahr-ol ansāb = kanz-ol ansāb = bahr-on nesāb va-l mosāb(انساب)بحر الانساب = کنز الانساب = بحر النصاب و المصاب | bahr-ol ansāb = kanz-ol ansāb = bahr-on nesāb va-l mosāb(انساب)بحر الانساب = کنز الانساب = بحر النصاب و المصاب | bahr-ol ansāb = kanz-ol ansāb = bahr-on nesāb va-l mosāb(انساب)حرز الامان و ذخائر الزمان | ḥirz-ul amān wa zaxā’ir-uz zamān(متفرقه)

خوئی ، علی بن محمد علی ، ق 14 قمری
xū’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (- 20c)


رجال بحرالعلوم = الفوائد الرجالیه | rijāl-u baḥr-ul-‘ulūm = al-fawā’id-ur rijālīya(رجال)

بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)