حکمت حیوان | hekmat-e heyvān(طب)الدرر الصافیه و الحکمه الشافیه = دره صافیه و حکمت شافیه = الدرر الصافیه فی ترجمه بعض الکلمات القصار لامیرالمومنین | ad-dorar-os sāfīya va hekmat-oš šāfīya = dorre-ye sāfīye va hekmat-e šāfīye(حدیث)

هزارجریبی ، محمدکاظم بن محمدشفیع ، - 1234؟قمری
hezār-jarībī, mohammad kāzem ebn-e mohammad šafī‘ (- 1819)


احکام حیوان موطواه | ahkām-e heyvān-e mawtū’a(فقه)

حسینی میبدی ، علی بن محمد علی ، - 1313 قمری
hoseynī meybodī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī ( - 1896)


طرب المجالس = مناظره انسان و حیوان | tarab-ol majāles = monāzere-ye ensān va heyvān(عرفان و تصوف)

حسینی هروی ، امیر حسین بن امیر عالم ، 671 - قرن 8 قمری
hoseynī heravī, amīr hoseyn ebn-e amīr ‘ālam (1273 - 14c)


حکمت و غیره | hekmat va qeyre(پاسخ پرسشها)ارکان الحکمه | arkān-ol-hekmat(عرفان و تصوف)اصول حکمت طبیعی | osūl-e hekmat-e tabī‘ī(طبیعیات)شرح حاشیه شرح حکمه العین | š.-u ḥāšīyat-i š.-i ḥekmat-il-‘ayn(کلام و اعتقادات)

رانکوئی ، عبدالرزاق بن ملا میر، ق 11 قمری
rānko’ī, ‘abd-or-razzāq ebn-e mollā mīr (- 17c)


حکمت میزانیه | hekmat-e mīzānīye(فهرست ، فلسفه)

زنوزی ، علی بن عبداالله، 1234 - 1307 قمری
zonūzī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh (1819 - 1890)


حکمه الموت | hekmat-ol mowt(فلسفه ، عرفان و تصوف)

؟ ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)