حکایت عباسه خواهر هارون | hekāyat-e ‘abbāse xāhar-e hārūn(داستان)جوامع الحکایات = من جوامع الحکایات = جامع الحکایات و لامع الروایات | javāme‘-ol hekāyāt = men javāme‘-ol hekāyāt = jāme‘- ol hekāyāt va lāme‘-or revāyāt(داستان)

عوفی ، محمد بن محمد، ق 7 قمری
‘awfī, mohammad ebn-e mohammad (- 13c)


حکایت ولایت نمودن حضرت امیرالمومنین علیه السلام و چند حکایت دیگر | hekāyat-e velāyat nemūdan-e hazrat-e amīr-al- mo’menīn ‘alay-he-s-salām va čand hekāyat-e dīgar(متفرقه)مکاتبه هارون با حمزه خارجی | mokātebe-ye hārūn bā hamze-ye xārejī(نامه نگاری)داستان هارون الرشید و ابوالقاسم بصری | dāstān-e hārūn-or rašīd va ab-ol-qāsem-e basrī(داستان)حکایات | hekāyat(داستان)حکایات | hekāyat(داستان)حکایات | hekāyat(گوناگون)حکایات | hekāyat(داستان)مناقب و حکایات | manāqeb va hekāyāt(متفرقه)