حفظ الصحه (قصیده ) | hefz-os sehha (qasīde)(طب ، شعر)

یوسفی هروی ، یوسف بن محمد، - 966 قمری
yūsofī heravī, yūsof ebn-e mohammad ( - 1559)


حفظ الصحه (قصیده ) | hefz-os sehha (qasīde)(طب ، شعر)

یوسفی هروی ، یوسف بن محمد، - 966 قمری
yūsofī heravī, yūsof ebn-e mohammad ( - 1559)


حفظ الصحه (قصیده ) | hefz-os sehha (qasīde)(طب ، شعر)

یوسفی هروی ، یوسف بن محمد، - 966 قمری
yūsofī heravī, yūsof ebn-e mohammad ( - 1559)


حفظ الصحه منظوم | hefz-os sehha-ye manzūm(طب)

؟ ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


شرح قصیده سریانی = شرح قصیده ربوبیه | š.-e qasīde-ye soryānī = š.-e qasīde-ye robūbīyya(شعر)مشارب الاذواق = شرح قصیده خمریه ابن فارض = شرح قصیده میمیه ابن فارض | mašāreb-ol azvāq = š.-e qasīde-ye xamrīye-ye ebn-e fārez = š.-e qasīde-ye mīmīye-ye ebn-e fārez(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻤﺮﻳﺔ = ﻗﺼﻴﺪﻩ ﻣﻴﻤﻴﻪ؛ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺽ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ (۵۷۶ - ۶۳۲ﻕ) ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻮﺭﺍﷲ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴ??

سته ضروریه = حفظ صحت | sette-ye zarūrīye = hefz-e sehhat(طب)

متطبب گیلانی ، ولی بن علی
motatabbeb-e gīlānī, valī ebn-e ‘alī


الرساله الذهبیه (ترجمه ) = ترجمه طب الرضا = معرفت بدن و حفظ صحت | ar-r.-oz zahabīyya (t.) = t.-ye tebb-or rezā = ma‘refat-e badan va hefz-e sehhat(طب ، حدیث)الرساله الذهبیه (ترجمه ) = ترجمه طب الرضا = معرفت بدن و حفظ صحت | ar-r.-oz zahabīyya (t.) = t.-ye tebb-or rezā = ma‘refat-e badan va hefz-e sehhat(طب ، حدیث)شافی الاوجاع = تقویم الابدان = الواح الصحه | šāf-el-owjā‘ = taqvīm-ol-abdān = alvāh-os sehha(طب)

طبسی تونی ، حبیب االله بن نورالدین محمد، ق 10 قمری
tabasī-ye tūnī, habīb-o-llāh ebn-e nūr-od-dīn mohammad (- 16c)